środa, 16 kwietnia 2014, 08:16

Obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustosunkowania się do uwag i wniosków wniesionych podczas procesu udziału społeczeństwa przy tworzeniu projektu planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 2000: „Jezioro Świdwie” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szczecin Admin   
czwartek, 30 kwietnia 2009 09:05

Szczecin, dnia 29 kwietnia 2009 r.

RDOŚ-32-WOPN-6636-OSO-3-004/1/09/al

Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Szczecinie
w sprawie ustosunkowania się do uwag i wniosków wniesionych podczas procesu udziału społeczeństwa przy tworzeniu projektu planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 2000: „Jezioro Świdwie” (PLB320006)

Sporządzający projekt planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 2000: „Jezioro Świdwie” (PLB320006) zapewnił możliwość udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w postępowaniu, którego przedmiotem było sporządzenie projektu.
Udział społeczeństwa zagwarantowano poprzez: wydanie obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: RDOŚ-32-WOPN-6636-OSO-3-004/09/al z dnia 23 lutego 2009 r. o możliwości zapoznania się z materiałami podstawowymi do projektu planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 2000, tj. opracowaniem pt.: „Operaty szczegółowe i projekt planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Jezioro Świdwie (PLB 320006)„ (Konsorcjum TAXUS UL, 2008) oraz sposobach i terminie wnoszenia uwag i wniosków do powyższego opracowania. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń RDOŚ w Szczecinie, opublikowano na stronie internetowej BIP RDOŚ w Szczecinie, opublikowano w Gazecie Wyborczej z dnia 4 marca 2009 r. na stronie 9 (wydanie środowe) oraz wysłano do właściwych miejscowo gmin i starostw z prośbą o wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń.
Osoby zainteresowane ww. materiałami miały ponad 21 dni na składanie uwag i wniosków.

  Uwagi i wnioski do opracowania wnieśli:
 1. Pan Witold Koss Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie,
 2. Pani Małgorzata Wegner,
 3. Pani Olga Szyroki - Lichota,
 4. Pani Ewa Hejnowicz,
 5. Pani Anna Van den Broeck,
 6. Państwo Anita i Dariusz Kosierkiewicz,
 7. Pan Jacek Karuzel,
 8. Pani Elżbieta Szczepińska,
 9. Pan Tomasz Przerwa Z-ca Burmistrza Pyrzyc,
 10. Pani Teresa Dera Wójt Gminy Dobra,
 11. Pan Eugeniusz Kościołowicz Sekretarz Koła Łowieckiego "Jeleń" w Szczecinie,
 12. Pani Kinga Ślosarska - Łazarska,
 13. Członkowie Rady Sołeckiej Wsi Łęgi: Pani Lilianna Majkowska, Anna Jesiołkiewicz, Jan Skrzypczak, Bogdan Olejarski, Łukasz Dziedzic,
 14. Państwo Anna i Stanisław Falkiewicz,
 15. Pani Iga Suchanek,
 16. Pan Krzysztof Wieliczko,
 17. Pan Sławomir Wieliczko,
 18. Pan Stanisław Wstawski,
 19. Pani Danuta Rokita,
 20. Pani Małgorzata Zionkowska,
 21. Pani Marta Dagmara Szadkowska.

Uzasadnienie do wniesionych uwag i wniosków oraz sposób ich rozstrzygnięcia

We wstępie do niniejszego uzasadnienia wyjaśniam, że przedmiotowe opracowanie pt.: „Operaty szczegółowe i projekt planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Jezioro Świdwie (PLB 320006)” (Konsorcjum TAXUS UL, 2008) posłuży w pierwszej kolejności do opracowania planu zadań ochronnych dla ostoi „Jezioro Świdwie”. Wykonawcy opracowania przygotowali je w oparciu o ustawę o ochronie przyrody sprzed dnia ostatniejnowelizacji, czyli 15 listopada 2008 r. Materiały podstawowe przygotowane zostały według stanu na dzień 1 stycznia 2008 r. Nie uwzględniają one aktualnie wymaganego zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000, jaki zawarty został w art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1237) oraz zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Art. 1 pkt 17 ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw nie tylko rozszerzył zakres planu ochrony dla obszarów Natura 2000, ale jednocześnie wprowadził możliwość ustanowienia dla nich planów zadań ochronnych.

Uwzględniając brak funduszy w budżecie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na uzupełnienie ww. opracowania, skorzystano z możliwości przygotowania w pierwszej kolejności planu działań ochronnych. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przystępuje w br. do opracowania planów zadań ochronnych dla ponad 300 obszarów Natura 2000 na terenie całej Polski. OSO „Jezioro Świdwie” znajduje się w pierwszej kolejności do przygotowania ww. planu. Środki finansowe na sporządzenie wszystkich powyższych planów zadań ochronnych pochodzić będą z funduszu zewnętrznego.

Jednym z ustawowych wymogów zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 jest wskazanie terminu sporządzenia w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości obszaru.

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż niejednokrotnie uwagi i wnioski równorzędnie traktowały rezerwat przyrody „Świdwie” i obszar Natura 2000 „Jezioro Świdwie”. Są to dwie odrębne formy ochrony przyrody pokrywające się powierzchniowo - rezerwat przyrody zlokalizowany jest w 100% w granicach obszaru Natura 2000. Projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody jest odrębnym dokumentem i nie był przedmiotem tego postępowania. Projekt planu ochrony dla rezerwatu „Świdwie” także będzie podlegał procedurze opiniowania i udziału społeczeństwa.

O terminie przygotowania zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Jezioro Świdwie” oraz ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Świdwie”, a także możliwości składania do nich uwag i wniosków, społeczeństwo zostanie poinformowane osobnymi obwieszczeniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

  Ad.1 i Ad.12 Uwagi i wnioski obejmowały:
 1. wniosek o uwzględnienie w planie ochrony, iż na działce ewidencyjnej nr 26/1 obręb Węgornik w gminie Police (powierzchnia 1,0463 ha, typ użytku - ŁIV) właścicielka prywatna chce wybudować siedlisko - dom i pomieszczenia gospodarcze,
 2. wniosek o wyłączenie działki nr 26/1 we wsi Węgornik z planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Jezioro Świdwie”, ponieważ działka jest w znacznym oddaleniu od rezerwatu ptactwa i nie ma potrzeby ograniczać praw własności właściciela,
 3. wniosek o wyłączenie działki nr 26/2 we wsi Węgornik w gminie Police (o powierzchni 0,5207 ha, symbol użytku RV i LsV) z planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Jezioro Świdwie”, ponieważ działka jest w znacznym oddaleniu od rezerwatu ptactwa „Jezioro Świdwie” i nie ma potrzeby ograniczać praw własności właściciela. Na działce tej znajdują się fundamenty domu, na których właścicielka, w najbliższej przyszłości planuje wybudować dom wraz z budynkiem gospodarczym i użytkować tę działkę jako działkę siedliskową. Włączenie przedmiotowej działki do projektu planu uniemożliwi w znacznym stopniu osiągnięcie tego celu. Jednocześnie wyłączenie działki nr 26/2 z projektu planu odbędzie się bez szkody dla ochrony przyrody.

 4. Odpowiedź: przedmiotowe opracowanie stanowi materiały podstawowe do planu ochrony dla obszaru Natura 2000, a nie rezerwatu przyrody. Są to dwie odmienne formy ochrony przyrody. Obszar Natura 2000 „Jezioro Świdwie” powstał w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymaniu ich siedlisk w niepogorszonym stanie. W granicach tego obszaru znalazły się siedliska, miejsca lęgowe, miejsca zimowania i migracji gatunków ptaków o znaczeniu europejskim. Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) na obszarach Natura 2000 zabrania się podejmowania działań, mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony tego obszaru, w tym w szczególności: pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. Działki ewidencyjne nr 26/1 i 26/2 obręb Węgornik w gminie Police stanowią integralną część obszaru Natura 2000. Nie ma możliwości ich wyłączenia, bo wyznaczanie obszarów Natura 2000 jest zobowiązaniem Polski wynikającym z przystąpienia kraju do struktur Unii Europejskiej, a obowiązek przygotowania dokumentów planistycznych wynika z ustawy o ochronie przyrody. Wszelka planowana działalność na działce nr 26/1 nie powinna wpływać negatywnie na stwierdzone stanowiska gąsiorka oraz na tereny bezpośrednio sąsiadujące z nią, tj. siedlisko derkacza i najważniejsze tereny żerowiskowe gęsi gęgawy. Natomiast planowana działalność na działce nr 26/2 nie powinna wpłynąć na występujące tu żerowisko gęsi i miejsce występowania gąsiorka.
  Ad.2 Uwagi i wnioski obejmowały:
 1. stwierdzenie, że wskazując działania ochronne należy określić podmiot odpowiedzialny za ich wykonanie i monitorowanie
  - odpowiedź: dane te zostaną uzupełnione podczas przygotowywania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla przedmiotowych obszarów Natura 2000. Szerzej o tej procedurze zawarto informacje we wstępie do odpowiedzi na wszystkie uwagi i wnioski złożone podczas niniejszego udziału społeczeństwa;
 2. stwierdzenie, że dyskusyjne jest tworzenie w obszarze Natura 2000 wielu dodatkowych form ochrony przyrody, gdyż wystarczy w planie wskazać dla konkretnych lokalizacji odpowiednie kierunki działań ochronnych
  - odpowiedź: wszelkie działania ochronne zaplanowane na gruntach OSO „Jezioro Świdwie” przedstawione zostały na str. 96-106 przedmiotowego opracowania oraz mapie przeglądowej projektowanych zadań ochronnych. Wśród zaplanowanych działań nie wymieniono tworzenia nowych form ochrony w granicach ostoi. Przedstawione w rozdziałach 3.4.2 i 3.4.3 opracowania proponowane i projektowane formy ochrony wyłonione zostały z waloryzacji przyrodniczych gmin Dobra i Police oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra (2002). Oczywistym jest, że powołanie jakiejkolwiek nowej formy ochrony powinno wynikać z aktualnego stanu przyrodniczego terenu i wymagają osobnej procedury. W tekście opracowania zawarto informację, że status ochronny najcenniejszych fragmentów obszaru Natura 2000 „Jezioro Świdwie” jest stosunkowo wysoki i z formalnego punktu widzenia powinien zapewniać skuteczną ochronę obszaru. Około 12% powierzchni to tereny chronione (rezerwat przyrody „Świdwie”), tak więc ochrona walorów przyrodniczych w toku racjonalnej gospodarki człowieka będzie gwarantowana. Zawarcie w materiałach podstawowych informacji o istniejących, projektowanych i proponowanych formach ochrony w granicach obszaru Natura 2000 było wymagane ustawowo - w § 4 pkt 7b Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie trybu i zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 61, poz. 549), który mówi, że: „w zakres opracowania projektu planu wchodzi opracowanie map tematycznych sporządzonych w oparciu o mapy państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub z dowiązaniem do punktów państwowej sieci geodezyjnej, w celu graficznego przedstawienia istniejących i projektowanych form ochrony przyrody”;
 3. stwierdzenie, że dyskusyjne są również wskazania ochronne dotyczące terenów poza granicami obszarów sieci Natura 2000
  - odpowiedź: wszelkie wskazania względem terenów poza granicami ostoi odnoszą się do zapobiegania działaniom mogącym wpłynąć negatywnie na przedmioty ochrony obszaru „Jezioro Świdwie”. Obszary Natura 2000 nie są obiektami zamkniętymi wyłącznie w swoich granicach, a przy sporządzaniu dokumentacji planistycznych bierze się pod uwagę także działania, w tym inwestycje prowadzone poza obszarem specjalnej ochrony ptaków, które bezpośrednio wpływać mogą na gatunki ptaków i ich siedliska w samej ostoi.
  Ad.3 Uwagi i wnioski obejmowały:
 1. wniosek o wpisanie do projektu planu ochrony treści, że: „postępowanie na działce nr 26/3 położonej w obrębie Węgornik gmina Police w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ochrony środowiska są prowadzone zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami”. Dla przedmiotowej działki o powierzchni 4,9622 ha uzyskano już warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, warunki i umowy o przyłączenie mediów oraz przygotowywana jest dokumentacja budowlana. Daty ww. działań, zgodnie z przepisami prawa, jednocześnie uzasadniają obowiązek zakończenia rozpoczętego postępowania zgodnie z dotychczasowymi przepisami prawnymi
  - odpowiedź: zakres opracowanych materiałów nie uwzględnia analizowania przeprowadzonych procedur dla każdej z działek z osobna. Nie przewiduje się również wpisywania czy kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ochrony środowiska są prowadzone zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami. Analizie poddano obowiązujące w gminach akty prawa miejscowego i dokumenty planistyczne (studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmin). Wszelka działalność inwestycyjna na obszarze Natura 2000 przebiegać musi zgodnie z obowiązującym dla całej Polski prawem. W przypadku obszarów Natura 2000, jak również tej przedmiotowej działki wydanie pozwolenia na budowę musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowań, w trakcie których muszą być uwzględnione wskazania z dokumentów planistycznych dla tego obszaru. Zawarte w opracowaniu zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne dla obszaru Natura 2000 oraz obszary potencjalnych konfliktów, dla których zaplanowana działalność koliduje z założeniami ochrony ostoi opracowane zostały na podstawie badań terenowych i dostępnych danych literaturowych.
  Ad.4 Uwagi i wnioski obejmowały:
 1. stwierdzenie, że włączenie do sieci Natura 2000 ziem zarejestrowanych, jako rolne i położonych poza obrębem miejscowości jest do przyjęcia, natomiast nakładanie ograniczeń na właścicieli mających nieruchomości na działkach budowlanych w środku wsi to duże naginanie „ekologicznych” teorii
  - odpowiedź: niezrozumiałym jakie dokładnie „ograniczenia” są przedmiotem niniejszej uwagi. Zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie na obszarach Natura 2000 zabrania się podejmowania działań, mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony tego obszaru (jak wspomniano w odpowiedzi na uwagi i wnioski Ad. 1 i Ad. 2). Rozbudowa strefy mieszkaniowej nie kolidująca z założeniami materiałów podstawowych do planu ochrony przedstawiona została rozdziale 21 opracowania w załączniku nr 1 i mapie przeglądowej ustaleń do planów zagospodarowania przestrzennego OSO Natura 2000 „Jezioro Świdwie”.
  Ad.5 Uwagi i wnioski obejmowały:
 1. w związku z proponowanym w opracowaniu poszerzeniem OSO „Jezioro Świdwie”, wniosek o niewłączanie w granice Natura 2000 działek ewidencyjnych nr 306/50, 306/49, 306/48, 306/51 obręb Dobra w gminie Dobra, oraz część działki nr 306/52 stanowiącej grunty orne - w opracowaniu przedstawiona została stara numeracja ewidencyjna, ponieważ tereny te oznaczone są jako jedna działka nr 304/6. Aktualną czytelną granicę obszaru stanowi droga betonowa (obecnie działka nr 306/51). Włączenie tych areałów do obszaru Natura 2000 utrudni prowadzenie działalności rolno - gospodarczej (chów i hodowla koni), co może doprowadzić do upadłości gospodarstwa
  - odpowiedź: aktualna granica OSO „Jezioro Świdwie” określona została w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z późn. zm.). Zadaniem wykonawców materiałów podstawowych do planu ochrony było dokonanie opisu granic obszaru Natura 2000. Zaproponowane przez wykonawców korekty granic obszaru „dociągnięte” zostały do granic działek ewidencyjnych, tak, aby granica obszaru nie dzieliła działek ewidencyjnych (z wyjątkiem dz. 671/3, 677 obrębu Tanowo i dz. 145, 142 obrębu Łęgi). Tak przygotowany opis miał gwarantować czytelność przebiegu granicy Ostoi w terenie. Obecnie nie jest planowane powiększenie Ostoi, a uwzględniając fakt już istniejącego podziału działki nr 306/51 na mniejsze oraz aktualnego przebiegu granicy po drodze betonowej, zaproponowana korekta nie będzie brana pod uwagę.
  Ad.6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Uwagi i wnioski obejmowały:
 1. wniosek o zachowanie wszelkich dotychczasowo obowiązujących zasad gospodarowania gruntów określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra dla działek o numerach (według Mapy przeglądowo - ewidencyjnej działek i klas użytków gruntowych OSO Natura 2000): 174/4, 171/8, 171/5 ujętych w planie ochrony rezerwatu
  - odpowiedź: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra opracowane zostało w 2002 roku, a więc nie uwzględnia istnienia obszaru Natura 2000 oraz zasad jego ochrony. Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody: „projekty polityk, strategii, planów i programów oraz zmian do takich dokumentów a także planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, wymagają przeprowadzenia odpowiedniej oceny oddziaływania na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)”. Zatwierdzone w 2002 roku Studium… nie stanowi aktu prawa miejscowego, a tym bardziej nie gwarantuje dopuszczenia do wykonania zawartych w nim zapisów skoro kolidują one z ochroną obszaru Natura 2000 i stanowią zagrożenie dla przedmiotów jego ochrony. Autorzy uwag nie podali obrębu ewidencyjnego ww. działek (działki nr 174, 171/8, 171/5 obecne są zarówno w granicach obrębów Rzędziny, jak i Łęgi). Plany zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 171/8, 171/5 obręb Rzędziny oraz nr 171/8, 171/5, 174 obręb Łęgi stoją w kolizji z założeniami planu ochrony obszaru Natura 2000, natomiast działka nr 174 w obrębie Łęgi zaklasyfikowana została jako obszar bez konfliktu. Przedstawione powyżej kolizje wynikają z:
  • zajmowania gruntów rolnych pod osadnictwo i powstawanie nowych zwartych terenów zabudowy (w tym również na gruntach organicznych),
  • planowanej lokalizacji nowych punktowych budowli wysokościowych (maszty telefonii komórkowych - kratownicowych) poza obszarem istniejącej zwartej zabudowy,
  • funkcjonowania linii energetycznych.
  Ad.9 Uwagi i wnioski obejmowały:
 1. stwierdzenie, że zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 określa art. 29 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) przedstawiony projekt rozporządzenia nie obejmuje wszystkich zagadnień zawartych w ww. przepisach. Między innymi nie zawiera mapy obszaru, nie wskazuje podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań ochronnych. Jak wynika z uzasadnienia do proponowanego „rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków >>Jezioro Świdwie<<” projekt planu sporządzono uwzględniając treść rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie trybu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 61, poz. 549), będącego aktem nieobowiązującym
  - odpowiedź: fakt, iż materiały podstawowe przygotowane zostały na podstawie ustawy o ochronie przyrody, przed zmianą w dniu 15 listopada 2008 r., nie oznacza, iż zostały one źle przygotowane i nie nadają się do wykorzystania. Zmiana ustawy o ochronie przyrody znacznie rozszerzyła zakres planu ochrony, ale nie uczyniła rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie trybu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 aktem nieobowiązującym. Dopiero wprowadzenie w życie nowego rozporządzenia w powyższej sprawie unieważni poprzednie. Poruszone kwestie uzupełnienia materiałów o wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań ochronnych wykonane zostaną podczas przygotowywania projektu zadań ochronnych dla ostoi „Jezioro Świdwie”. Natomiast aktualna mapa obszaru zamieszczona jest w rozdziale 3.3 opracowania, a mapy przeglądowe uwzględniają od razu propozycję, aby granica obszaru nie dzieliła działek ewidencyjnych (z wyjątkiem dz. 671/3, 677 obrębu Tanowo i dz. 145, 142 obrębu Łęgi);
 2. stwierdzenia, że na stronie 14 „Operatu szczegółowego i projektu planu dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Jezioro Świdwie (PLB320006)” podano łącznie 71996,20 ha, natomiast powierzchnia ta wynosi 7196,2 ha
  - odpowiedź: jest to oczywisty błąd, w pozostałej części opracowania podawana jest poprawna powierzchnia;
 3. stwierdzenie, że proponuje się utrzymanie części zadrzewień przydrożnych i rosnących przywodnych. Brak informacji, co należy robić z drzewami zagrażającymi, obumarłymi lub obumierającymi znajdującymi się w pasach drogowych. Ponadto brak informacji, jakie należy przyjąć kryteria przy wydawaniu zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w celu przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Ponadto na stronie 15 „Operatu…” brak jest nawiązania do obecnie obowiązujących przepisów, między innymi do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…). W jakich przypadkach należy nakładać obowiązek wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na wnioskodawcę występującego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w celu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Powyższe obowiązki wynikają z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko" (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
  - odpowiedź: podawanie wnioskowanych wytycznych nie wynikało z zakresu planu ochrony. Należy pamiętać, że wójtowie i burmistrzowie są także organem w zakresie ochrony przyrody. W przypadku z drzew zagrażających, obumarłych lub obumierających znajdujących się w pasach drogowych kwestia jest bezsporna - decyzję o wycince podejmuje Gmina uwzględniając faktyczny stan zdrowotny drzew i bezpieczeństwo życia ludzi i mienia. W pozostałych przypadkach decyzja, czy należy nakładać obowiązek wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na wnioskodawcę, należy także do Gminy (organu będącego „na miejscu”, mającego możliwość przeprowadzenia szybkiej wizji terenowej, podejmującego decyzje indywidualne z zakresu ochrony przyrody);
 4. stwierdzenie, że tereny rolne jako obszary potencjalnego zagrożenia są bezpodstawnie wskazane. Tereny rolne - jeżeli są tylko zapisane w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nie ma obaw aby mogły być podzielone na działki i zabudowane. Po pierwsze taki zapis planu uniemożliwia zabudowę, po drugie w przypadku, gdyby nawet przystąpiono do mpzp, to projekt zmiany planu musi uzyskać uzgodnienie z RDOŚ, a w przypadku zmiany ustaleń pod zabudowę takiego uzgodnienia nie uzyska. Mając na uwadze powyższe, tereny rolne określone w planie nie mogą być wskazywane, jako tereny potencjalnego zagrożenia - odpowiedz: w planie ochrony należało podać potencjalne zagrożenia dla obszaru Natura 2000. Uwzględniając szybki rozwój gospodarczy gmin Police i Dobra, podział gruntów rolnych na działki i ich zabudowanie oraz sytuacja zmiany klasy użytku „R” na np.: klasę użytku „B” stanowi potencjalne zagrożenie. Przykładem takiej sytuacji są grunty w okolicy wsi Łęgi, Grzepnica, Sławoszewo gdzie podzielono role, łąki i pastwiska na małe 20 - 30 arowe działki, które wcześniej były jedną działką ewidencyjną - zapisaną w studium… gminy Dobra pod jednym ewidencyjnym numerem. W skali gminy Police w zasięgu obszaru role, łąki i pastwiska zajmują ok. 593 ha (19 %) w stosunku do całego obszaru Natura 2000 z terenu tej gminy. Oczywiście, że można wyjść z założenia, że przeznaczenie w mpzp jest trwałym zabiegiem i rola zawsze będzie rolą, a nie inną klasą użytku, jednak jak pokazuje praktyka dzieje się inaczej. Gdyby jednak Gmina zdecydowała przeprowadzić zmianę mpzp; która miałaby wskazywać nowe obszary pod zabudowę, to materiały podstawowe jakie opracowano są wskazówką, gdzie można napotkać się z potencjalnymi konfliktami i zagrożeniami dla obszaru Natura 2000;
 5. stwierdzenie, że na mapie wskazującej obszary konfliktu i obszary braku konfliktu, zawarto jeszcze jedno oznaczenie - tereny będące we władaniu Lasów Państwowych, jednakże nie określono, do której z ww. grup (konfliktu czy braku konfliktu) zostały zaliczone
  - odpowiedź: przedstawione tereny konfliktów i braków konfliktów przedstawione na mapie przeglądowej dotyczą wyłącznie gruntów objętych mpzp gmin i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Dla terenów leśnych będących w zarządzie Lasów Państwowych nie sporządza się ww. aktów i dokumentów prawa miejscowego;
 6. stwierdzenie, że w mpzp pn. "Tanowo" nie ma zapisów dopuszczających plantacje wierzby energetycznej. Na jednej z plansz jest wskazana proponowana forma ochrony przyrody "Puszcza Wkrzańska" - a opracowanie zupełnie nie obejmuje tego zakresu (wniosek o usunięcie tego zapisu). Podobnie proponowany "Rezerwat Świdwie" - należy jasno określić obowiązujące granice rezerwatu
  - odpowiedź: kwestia przedstawiania w materiałach podstawowych istniejących i proponowanych form ochrony zawarta została w odpowiedzi Ad. 2 pkt. 2. Granice rezerwatu przyrody „Świdwie” przedstawione zostały na wszystkich pozostałych mapach przeglądowych. Mpzp pn. "Tanowo" [Uchwała Nr XIX/131/2008 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 38, poz. 794)] zawiera zapisy dopuszczające uprawę plantacji wierzby energetycznej i wikliny - ustalenia dla terenów oznaczonych w załącznikach do mpzp pn. "Tanowo" symbolem RP, gdzie przeznaczeniem obok gruntu rolnego jest dopuszczenie plantacji wikliny lub wierzby energetycznej stosownie do przydatności rolniczej i wymogów ochrony gatunkowej roślin i zwierząt;
 7. wniosek o wyłączenie z rozdziału 3.4.2 i 3.4.3 projektowanych i proponowanych nowych form ochrony przyrody. Dla wyżej wymienionych form ochrony przyrody brak jest opracowań wyróżniających walory przyrodnicze, które pozwoliłyby określić przedmiot i cel ochrony. Zaliczenie nowych form ochrony w projekcie Planu Ochrony dla OSO „Jezioro Świdwie” do jego realizacji przy braku istnienia wartości przyrodniczych wyróżniających te tereny do objęcia ich ochroną jest merytorycznie nieuzasadnione
  - odpowiedź: uzasadnienie zawarto w odpowiedzi Ad. 2 pkt. 2;
 8. wniosek o wykreślenie z rozdziału 12 propozycji: "stworzenia strefy ochrony zwierzyny z wyłączeniem polowań na gęsi oraz z wyznaczeniem strefy wyłączonej z polowań na ptaki". Koło Łowieckie na wydzierżawionym terenie prowadzi gospodarkę łowiecką zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dodatkowo ze względu na sąsiedztwo rezerwatu „Świdwie” zaangażowało się w prowadzenie wielu działań gospodarczych o charakterze proekologicznym (wiele hektarów pól sąsiadujących bezpośrednio z rezerwatem „Świdwie” Koło Łowieckie dzierżawi w celu utrzymania korzystnego zagospodarowania rolniczego i atrakcyjnej sukcesji roślinnej dla bytowania ptactwa i zwierzyny
  - odpowiedź: podtrzymujemy stanowisko, iż wyznaczenie strefy ochrony zwierzyny z wyłączeniem polowań na gęsi terenów wokół rezerwatu (w zasięgu naniesionym na mapie przeglądowej projektowanych zadań ochronnych jest jednym z ważnych działań ochronnych i służyć będzie zachowaniu przedmiotu ochrony obszaru). Art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, mówi, że: "na obszarach Natura 2000, z zastrzeżeniem ust. 2, nie podlega ograniczeniu działalność łowiecka, jeżeli nie oddziałuje znacząco negatywnie na cele ochrony obszaru Natura 2000". Propozycja utworzenia strefy ma przeciwdziałać takiemu zagrożeniu. Ust. 3 ww. artykułu zabezpiecza interes Koła Łowieckiego, gdyż mówi, że: "jeżeli działalność, łowiecka wymaga dostosowania do wymogów ochrony obszaru Natura 2000, na którym nie mają zastosowania programy wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, Regionalny dyrektor ochrony środowiska może zawrzeć umowę z właścicielem lub posiadaczem obszaru, z wyjątkiem zarządców nieruchomości Skarbu Państwa, która zawiera wykaz niezbędnych działań, sposoby i terminy ich wykonania oraz warunki i terminy rozliczenia należności za wykonane czynności, a także wartość rekompensaty za utracone dochody wynikające z wprowadzonych ograniczeń";
 9. wniosek o nie ujmowanie w rozdziale 2 planu ograniczeń i wskazań ochronnych dla terenów poza granicami obszaru Natura 2000 „Jezioro Świdwie”
  - odpowiedź: uzasadnienie zawarto w odpowiedzi Ad. 2 pkt. 3;
 10. stwierdzenia, że przedmiotowe opracowanie nie określa jasno zasad postępowania dla organów gminy, właścicieli gruntów, zainteresowanych osób, podmiotów prowadzących działalność w obrębie zasięgu obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 2000 „Jezioro Świdwie”
  - odpowiedź: uzasadnienie do kwestii zasad postępowania dla organów gminy zawarto w odpowiedzi Ad. 9 pkt. 3. Uważamy, że zapisy materiałów podstawowych jasno określają możliwe kierunki działalności dla właścicieli gruntów, zainteresowanych osób, podmiotów prowadzących działalność w obrębie zasięgu OSO. Ponieważ niniejszą uwagę sprecyzowano w sposób zbyt ogólny nie ma możliwości szczegółowego odniesienia się do niej.
  Ad.10 Uwagi i wnioski obejmowały:
 1. wniosek o dokonanie zapisu w planie ochrony, że na obszarach wspólnie ustalonych i zaznaczonych na przekazanej pismem z dnia 23.04.2008 r. mapie (znak: o.sg.0114-3/08) istnieje możliwość zabudowy mieszkaniowej
  - odpowiedź: przedmiotowego pisma nie załączono do wniesionych uwag. Nie napisano także, do kogo skierowane zostało przedmiotowe pismo, stąd brak możliwości odniesienia się do niego;
 2. wniosek o uwzględnienie regulacji rzeki Gunica, tak aby zapisy planu nie utrudniały prowadzenia prac przy regulacji koryta rzeki i innych prac melioracyjnych w tym regionie
  - odpowiedź: kwestię prowadzenia prac melioracyjnych reguluje art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, który mówi, że: "na obszarach Natura 2000, z zastrzeżeniem ust. 2, nie podlega ograniczeniu działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu, jeżeli nie oddziałuje znacząco negatywnie na cele ochrony obszaru Natura 2000. Kwestie prowadzenia regulacji cieków jakimi są rzeki w granicach obszaru „Jezioro Świdwie” leżą w kompetencjach Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, który każdorazowo przed przystąpieniem do prac występuje do RDOŚ o wydanie decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót lub uzyskanie opinii, co do wpływu tych działań na obszar Natura 2000;
 3. stwierdzenie, że plan ochrony nie wskazuje podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań ochronnych, jak również źródeł finansowania
  - odpowiedź: uzasadnienie w kwestii wskazania podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań zawarto w odpowiedzi Ad. 2 pkt. 1. Niemożliwym było wskazanie źródeł finansowania wszystkich zabiegów na okres 20 lat. Częściowo informację taką zawarto w propozycji dopłat rolnośrodowiskowych - są to fundusze Unijne. Większość zabiegów sfinansowana zostanie ze źródeł zewnętrznych i związana będzie z przygotowaniem wniosków do funduszy: NFOŚiGW, WFOŚiGW, CKPŚ i Life. Beneficjentami mogą tu być zarówno służby ochrony przyrody, Urzędy Gmin jak i Nadleśnictwo Trzebież;
 4. wniosek o wyłączenie z rozdziału 3.4.2 i 3.4.3 projektowanych i proponowanych nowych form ochrony przyrody. Dla wyżej wymienionych form przyrody, brak jest opracowań wyróżniających walory przyrodnicze, które pozwoliłyby określić przedmiot i cel ochrony. Zaliczenie nowych form ochrony przyrody w projekcie Planu Ochrony dla OSO „Jezioro Świdwie” do jego realizacji, przy braku istnienia wartości przyrodniczych wyróżniających te tereny do objęcia ich ochroną, jest merytorycznie nieuzasadnione
  - odpowiedź: uzasadnienie zawarto w odpowiedzi Ad. 2 pkt. 2;
 5. wniosek o wykreślenie stworzenia strefy ochrony zwierzyny z wyłączeniem polowań na gęsi oraz z wyznaczeniem strefy wyłączonej z polowań na ptaki. Koło Łowieckie na wydzierżawionym terenie prowadzi gospodarkę łowiecką zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dodatkowo ze względu na sąsiedztwo rezerwatu „Świdwie” zaangażowało się w prowadzenie wielu działań gospodarczych o charakterze proekologicznym (wiele hektarów pól sąsiadujących bezpośrednio z rezerwatem „Świdwie” Koło Łowieckie dzierżawi w celu utrzymania korzystnego zagospodarowania rolniczego i atrakcyjnej sukcesji roślinnej dla bytowania ptactwa i zwierzyny)
  - odpowiedź: uzasadnienie zawarto w odpowiedzi Ad. 9 pkt. 9, ponadto uważamy, że stwierdzenie, iż utworzenie ww. strefy i wyłączenie na trwałe z zagospodarowania łowieckiego (polowania na gęsi) może negatywnie skutkować na stan populacji ptaków łownych w tym rejonie nie ma podstaw merytorycznych, gdyż w zestawie zaplanowanych działań ochronnych zawarto sposoby zachowania ich miejsc żerowiskowych, wypoczynku i lęgowisk;
 6. wniosek o nie ujmowanie w planie ograniczeń i wskazań dla terenów poza granicami obszaru Natura 2000 „Jezioro Świdwie”
  - odpowiedź: uzasadnienie zawarto w odpowiedzi Ad. 2 pkt. 3.
  Ad.11 Uwagi i wnioski obejmowały:
 1. propozycję, aby w rozdziale 12. "Wykaz zadań ochronnych z określeniem sposobu ich wykonania, rodzaju, zakresu i lokalizacji na okres stosowny do potrzeb" włączyć zapis o treści: "Stworzenie strefy ochrony zwierzyny z wyłączeniem polowań na gęsi wokół rezerwatu >>Świdwie<< w minimalnym zasięgu, t. Rezerwat - Stolec - Buk - Płochocin - Grzepnica - Węgornik - Zalesie - Rezerwat". Zapis powyższy na trwale wyłącza gęsi z zagospodarowania łowieckiego na obszarze połowy dzierżawionego przez Koło obwodu, co może również negatywnie skutkować na stan populacji ptaków łownych w tym rejonie
  - odpowiedź: uzasadnienie zawarto w odpowiedzi Ad. 9 pkt. 9 oraz Ad 10. pkt 5,
 2. propozycję, aby w rozdziale 9. "Opis warunków zachowania lub przywrócenia właściwego stanu ochrony siedlisk gatunków ptaków OSO Natura 2000 Jezioro Świdwie" w podrozdziale : "Potrzeba modyfikacji prowadzonej gospodarki i ochrony" wyłączyć punkt e) "Z uwagi na potrzebę skutecznej ochrony wodno-błotnych ptaków wędrownych na obszarze, należy doprowadzić do stworzenia strefy ochrony zwierzyny z wyłączeniem polowań na ptaki wokół rezerwatu >>Świdwie<< w minimalnym zasięgu: Rezerwat - Stolec - Buk - Płochocin - Grzepnica - Węgornik - Zalesie - Rezerwat". Wyżej przytoczone dwa zapisy oraz legenda do "Mapy przeglądowej projektowanych zadań ochronnych siedlisk ptaków OSO Natura 2000 Jezioro Świdwie" o treści: "Strefa wyłączona z polowań na ptaki" są niespójne i niejednoznaczne, co może spowodować rozbieżne interpretacje (w jednym dotyczy tylko gęsi, w pozostałych w ogóle ptaków). Traktując jako nadrzędne potrzebę ochrony przyrody na obszarze dzierżawionego obwodu Koło Łowieckie realizuje program rolno-środowiskowy - pakiet 2 (Rolnictwo ekologiczne), przygotowuje się do realizacji pakietu 5 (Ochrona zagrożonych gatunków ptaków, siedlisk przyrodniczych na obszarze Natura 2000), utrzymuje bliską współpracę z ODM „Świdwie” dot. zagospodarowania użyczonych gruntów przylegających do rezerwatu. Uzgadniane są rodzaje upraw, w tym ozimin, poplonów, mających na celu poprawę warunków bytowania zwierzyny, w tym ptaków także niełownych. Przytoczone działania są faktyczną realizacja zagospodarowania gruntów rolnych zalecaną także w projekcie planu ochrony. Skoro działalność łowiecka nie oddziałuje negatywnie na cele ochrony przyrody, to zgodnie z ustawą o ochronie przyrody nie podlega ograniczeniom na obszarze Natura 2000
  - odpowiedź: uzasadnienie zawarto w odpowiedzi Ad. 9 pkt. 9 oraz Ad 10. pkt 5. Na mapie przeglądowej projektowanych zadań ochronnych i w tekście materiałów podstawowych poprawiono ww. zapis z "ptaków" na "gęsi". Proponowana strefa braku polowań dotyczy wyłącznie gęsi.
  Ad.13 Uwagi i wnioski obejmowały:
 1. wniosek o wyraźne uzasadnienie, dlaczego przygotowano jedynie plan zadań ochronnych, a nie plan ochrony tego obszaru. Uzasadnienie przedstawione na spotkaniu 21 marca br. w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego było mało przekonujące
  - odpowiedź: uzasadnienie zawarto we wstępie do uzasadnienia całości uwag i wniosków;
 2. wniosek o jednoznaczne określenie jako "wyłączonego z zabudowy" terenu przylegającego do rezerwatu, leżącego pomiędzy północnym krańcem wsi Łęgi, rezerwatem i wsią Rzędziny - stanowiący ścisłą otulinę rezerwatu, ponieważ jest to teren lęgowisk i żerowania wielu chronionych gatunków ptaków, a jednocześnie stanowi naturalny korytarz przemieszczania się zwierzyny, w tym jeleni. Na wspomnianym terenie z działki na 171/2 wydzielono działki 171/4-6, a następnie 38 działek o numerach 171/9-45, co stanowi kompleks działek budowlanych z wewnętrznymi działkami drogowymi. Działki te obejmują, łąki z chronionymi gatunkami ptaków i sprzedane zostały właścicielom prywatnym. Podziały te nie były znane wykonawcy opracowania oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Podobne prace trwają obecnie na działce nr 171/3. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra teren ten przeznaczony był jako wyłączony z zabudowy, ale mapa w powyższym dokumencie zawiera dualizm i druga legenda (oznaczona literą C) opisuje go jako rekreacyjny, rolny i przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną. Wykonawca na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony otrzymał od Gminy mapę odręcznie przesuniętą granica zabudowy jednorodzinnej pod sam rezerwat. Dlaczego wykonawca przyjął taką, a nie inna interpretację Studium, skoro oznakowanie przedmiotowej strefy jako strefy konfliktu nie zabezpiecza interesu rezerwatu i ochrony ptaków. Wyznaczenie obszaru wyłączonego spod zabudowy nie uderza w miejscowych rolników, ponadto terenów, które w gminie Dobra można przeznaczyć pod zabudowę nie brakuje, a zatem nie stanowi to interesu społecznego
  - odpowiedź: rezerwat przyrody „Świdwie” nie ma prawnie wyznaczonej otuliny. Wymienione w uwadze jelenie nie stanowią przedmiotu ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków. Dopuszczenie ewentualnej zabudowy gruntów ostoi wymagać będzie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w szczególności na przedmioty ochrony OSO „Jezioro Świdwie”. Podczas tej procedury uwzględnione zostaną wszystkie stwierdzone, na podstawie badań terenowych i analiz, zagrożenia dla ostoi (wymienione m.in. w materiałach podstawowych do planu ochrony OSO). Jak już wspomniano we wstępie materiały podstawowe przygotowane zostały w oparciu o ustawę o ochronie przyrody przed nowelizacją w dniu 15 listopada 2008 r. Najpierw przygotowany zostanie plan zadań ochronnych dla OSO „Jezioro Świdwie”, który zawierać będzie zapis o terminie opracowania planu ochrony dla przedmiotowego obszaru. Dopiero w trakcie przygotowywania projektu planu ochrony, zgodnie z art. 1 pkt 17 ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, wyznaczone zostaną tereny pod zabudowę oraz lokalizację infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Sugerowanie jakoby wykonawca opracowania korzystał z mapy wykonanej przez Urząd Gminy Dobra, na której zaznaczono tereny pod zabudowę jest nieporozumieniem. Wykonawca przygotowując materiały był zobligowany literą prawa, tj. § 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie trybu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 - do określenia zagrożeń dla ostoi ptasiej i jednym z zagrożeń, jakie wymieniono jest "dzika" zabudowa (patrz rozdział 10.2 pkt 2 materiałów podstawowych). Przy wyznaczaniu strefy konfliktu planu ochrony z dokumentami planistycznymi wykonawca korzystał m.in. ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra (Uchwała Nr III/42/2002 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2002 r., która nie była publikowana). Załącznikiem graficznym do ww. studium była mapa w skali 1:15000, na której naniesiono strefy predysponowane do funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjno - turystycznej oznaczonej na mapie jako strefa "C". W tej samej legendzie mapy występują także oznaczone czarnymi pionowymi kreskami - tereny wyłączone z zabudowy i w większości przypadków pokrywające się ze strefą "C". Ponieważ brak tu spójności, wykonawca podjął decyzję, że wskazanie zagrożenia ze strony zabudowy może okazać się realne dla ostoi i wskazano teren zagrożony tym problemem na mapie przeglądowej ustaleń do planów zagospodarowania przestrzennego OSO „Jezioro Świdwie” (czerwone tło). Dla przejrzystości planu zadań ochronnych, a później planu ochrony niezbędne jest ujednolicenie przez Gminę Dobra informacji zawartych w Studium… oraz wypowiedzenie się Gminy w powyższej kwestii;
 3. wniosek o wyłączenie z zabudowy, w okolicy rezerwatu, terenów stanowiących naturalne cieki i zbiorniki wodne. W opracowaniu zaplanowano zabudowę takich terenów w obrębie wsi Łęgi, na obszarach podmokłych, wzdłuż rowów zasilających Jezioro Łęgowskie oraz mokradła wokół Małej Guniczki, które oznaczono jako znajdujące się poza strefą konfliktu (działki nr 25/2 - 25/18, 173/2, 173/1, już podzielone działki budowlane nr 173/31, 173/58, działka nr 26 podzielona na działki 26/1 - 26/10, które od niedawna należą do właścicieli prywatnych. Działki te zakupione zostały od Agencji Nieruchomości Rolnych jako tereny rolne i następnie podzielone na działki o powierzchni ok. 2000 m? z prawdopodobnym przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne). W opracowaniu projektu planu ochrony, jako tereny pod zabudowę ujęto także grupę działek położoną w południowej części wspomnianego wcześniej kompleksu podmokłych łąk o nr 23/1, 24/1, 146/11, 146/8 i 13/1. Budowa na tych obszarach będzie wymagała zdrenowania i osuszenia terenu, co z pewnością zaburzy stosunki wodne w całej okolicy, w samym rezerwacie i doprowadzi do obniżenia wód w płytkim jeziorze Świdwie. Dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej na terenach podmokłych, sprawi, że konieczne drenowanie, osuszanie, a w przypadku podstopień - ratowanie, będzie się zapewne odbywało na koszt gminy, a więc wszystkich podatników
  - odpowiedź: dopuszczenie ewentualnej zabudowy cieków wodnych i gruntów ostoi, a także potencjalne osuszanie gruntów wymagać będzie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w szczególności na przedmioty ochrony OSO „Jezioro Świdwie”. Podczas tej procedury uwzględnione zostaną wszystkie stwierdzone, na podstawie badań terenowych i analiz, zagrożenia dla ostoi (wymienione m.in. w materiałach podstawowych do planu ochrony OSO). Poruszanie kwestii kosztów "drenowania, osuszania, a w przypadku podstopień - ratowania" nie leży w zakresie projektu planu ochrony, czy zadań ochronnych;
 4. stwierdzenie, że projekt planu oparto na starych, nieaktualnych mapach geodezyjnych terenu wokół rezerwatu, mimo, iż aktualne były dostępne i dostarczone do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Brak aktualnych map mógł wprowadzić w błąd recenzenta projektu planu
  - odpowiedź: wykonawca w trakcie przygotowywania opracowania korzystał z dokumentacji geodezyjnej udostępnionej przez zleceniodawcę (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie) w dniu 28 lutego 2008 r. Zestawienie użytków gruntowych z klasami gleboznawczymi wchodzącymi w obszar Natura 2000 OSO „Jezioro Świdwie” sporządzony został na podstawie danych z części graficznej operatu ewidencyjnego według stanu na dzień 30 września 2007 r. Ww. dane przekazane zostały przez Starostwo Powiatowe w Policach, na potrzeby sporządzenia planu ochrony. Recenzent opracowania dysponował zarówno tekstem materiałów podstawowych jak i mapami przeglądowymi. Analizie podlegały tu wszystkie założenia przygotowywanego projektu do planu ochrony.

Uwzględniając tak duże zainteresowanie społeczeństwa planem ochrony dla obszaru Natura 2000 „Jezioro Świdwie”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zorganizował w dniu 20 marca 2009 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 4 spotkanie otwarte mające na celu „Przedstawienie założeń materiałów podstawowych do planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Jezioro Świdwie (PLB 320006)”. Ogłoszenie o ww. spotkaniu wydane zostało w dniu 11 marca 2009 r. (pismo znak: RDOŚ-32-WOPN-6636-OSO-3-004/1/09/al.) - umieszczone na stronie internetowej BIP RDOŚ, wywieszone na tablicy ogłoszeń RDOŚ w Szczecinie, opublikowane we środowym wydaniu Gazety Wyborczej w dniu 4 marca br. oraz rozesłane zostało do właściwych miejscowo gmin, miast i starostw z prośbą o wywieszenie go na tablicach ogłoszeń.
Podczas spotkania Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie oraz Wykonawcy opracowania zaprezentowali streszczenie i główne założenia „Operatów szczegółowych i projektu planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Jezioro Świdwie (PLB 320006)” (Konsorcjum TAXUS UL, 2008), omówiono strategię Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w kwestii opracowania planów zadań ochrony dla obszarów Natura 2000 w Polsce oraz przeprowadzono dyskusję na ww. tematy.
W trakcie spotkania poruszono kwestie niedostatecznego wykorzystania materiałów archiwalnych, w tym m.in. danych o badaniach zlewni Gunicy i ogólnego bilansu wodnego dla jeziora Świdwie i okolic. Autorzy tych wypowiedzi poproszeni zostali o współpracę w udostępnieniu tych materiałów, nie złożyli jednak żadnej pisemnej informacji, ani nie zgłosili się w tej kwestii do RDOŚ, co uniemożliwia wykorzystanie tych informacji dla przedmiotowego stanowiska. Powyższe dane wykorzystane zostaną w kolejnej procedurze opracowywania projektu zadań ochronnych i planu ochrony dla obszaru „Jezioro Świdwie”.

Podkreślenia wymaga fakt, iż przedmiotowe opracowanie pn. „Operaty szczegółowe i projektu planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Jezioro Świdwie (PLB 320006)” zawiera podstawowe informacje o stanie ochrony obszaru Natura 2000. Każda działalność inwestycyjna podlega wszelkim procedurom prawnym obowiązującym w Polsce. Przygotowane materiały są udokumentowanym stanem ostoi, który musi być uwzględniany przy uzgodnieniach jakichkolwiek działań inwestycyjnych na terenie obszaru Natura 2000 i gwarantuje niepogorszenie stanu środowiska przyrodniczego, a w szczególności przedmiotów ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków „Jezioro Świdwie”.

Wgląd do przyjętego opracowania wraz z uzasadnieniem zawierającym informację o udziale społeczeństwa możliwy jest na miejscu, tj. w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin (pok. 317) po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 091 43 03 756 - w terminie do 30 maja 2009 r.

.