czwartek, 24 lipca 2014, 13:59

Ogłoszenia Obwieszczenia Obwieszczenie z dn. 15.04.2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Diabelskie Pustacie"
PDF Drukuj Email
Wpisany przez AS   
środa, 17 kwietnia 2013 08:06

Szczecin, dnia  15 kwietnia 2013 r.

WOPN.6202.1.2013.PW

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), który stanowi, że: „sporządzający projekt planu ochrony zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)” - informuję o możliwości zapoznania się z projektem zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Diabelskie Pustacie”.

Przedmiotowy projekt zarządzenia stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia oraz udostępniony jest w wersji drukowanej do wglądu,  w terminie do dnia 13 maja 2013 r. w godz. 8:00 - 14:00, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ulicy Jagiellońska 32 (pierwsze piętro), po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 91 43 05 217.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w terminie do dnia 13 maja 2013 r. pisemnie na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin, faxem na nr: 91 4305 229 lub ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (z podaniem tytułu wiadomości – „uwagi i wnioski do planu ochrony rezerwatu Diabelskie Pustacie” bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Uwagi i wnioski złożone po dniu 13 maja 2013 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informuję jednocześnie, iż odpowiedź na wszystkie wniesione uwagi i wnioski udzielona zostanie w formie odrębnego obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zawierającego uzasadnienie do udziału społeczeństwa, dlatego też nie będą udzielane żadne inne indywidualne odpowiedzi autorom uwag i wniosków.

Pełna treść obwieszczenia wraz z załącznikiem