piątek, 25 kwietnia 2014, 08:48

Ogłoszenia Decyzje Decyzja z dn. 24.03.2011 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Dolna Odra - Chlebowo”
PDF Drukuj Email
Wpisany przez AS   
środa, 30 marca 2011 09:20

Szczecin, dnia  24 marca 2011 r.

WOOŚ-TŚ.4210.13.2011.AKO

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie:

-     art. 104, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.),

-      art. 153 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

-     art. 46, ust. 1, art. 46a ust.7 pkt. 1 b ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.),  

-     § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Dolna Odra - Chlebowo” w postępowaniu wszczętym na wniosek Grupy Energetycznej ENEA S.A., Oddział w Szczecinie z siedzibą przy ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin,

ustalam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Dolna Odra - Chlebowo” i jednocześnie określam:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polega na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Dolna Odra – Chlebowo. Linia rozpocznie swój bieg w elektrowni Dolna Odra, a następnie połączy się z istniejącą już linią 110 kV Żydowce – Morzyczyn. Trasa linii ma długość 16,46 km i w całości zlokalizowana jest na terenie gminy Gryfino w województwie zachodniopomorskim. Inwestycja wykonana będzie za pomocą słupów stalowych, kratowych, ocynkowanych. Słupy posadowione będą na fundamentach czterostopowych, prefabrykowanych lub żelbetowych terenowych. Fundamenty dobrano uwzględniając indywidualne warunki gruntowe. Wysokość słupów wynosić będzie od 27 m do 40 m.

Inwestycja będzie realizowana na następujących działkach geodezyjnych:

-     obręb Pniewo: 118/34, 118/33, 117/2, 38, 99/31, 33/4, 34/15, 34/10, 30/3, 23, 100/2;

-     obręb Żórawki: 36, 38, 141, 39, 41/1, 40, 37/1, 41/2, 41/3, 35/4, 35/2, 43, 44, 51, 52, 53/5, 53/4, 53/3, 54/2, 54/7, 55, 50/1, 49/2, 56, 20/2, 57/9, 128/5, 128/4, 17/1, 18, 19/1, 15, 14;

-     obręb Żórawie: 240, 239, 12, 238/4, 238/3, 236/4, 228, 253, 224/4, 33, 27/1, 26, 25, 22, 16, 15, 14, 13, 10/3, 10/5, 10/4, 9, 174;

-     obręb Wełtyń II: 164, 160, 161/2, 161/1, 166, 162, 169, 170, 171, 173, 174, 177, 176, 132/2, 132/6, 132/9, 132/8, 132/4, 122, 121, 273, 120/2, 37/1, 120/1, 117, 96/11, 96/9, 97, 96/13, 21/3, 275/1, 276/1, 20/3, 19, 28/1, 27/1, 18;

-     obręb Wełtyń: 491/2, 498, 512/2, 521, 1/1, 24, 39/1, 46, 47/1, 52/2, 53/1, 64, 68/2, 67;

-     obręb Stare Brynki: 16/2, 28/1, 37, 31, 32/8, 28/3, 26/7, 27;

-     obręb Radziszewo 2: 321/1, 321/2;

-     obręb Chlebowo: 1/3, 1/2, 65/3, 65/4, 63, 32/12, 27, 12/3, 13/1, 13/2, 14/1, 15, 10, 3/2, 4/6, 4/5, 4/4, 5, 6/4, 4/7.

 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

1. W zakresie ochrony środowiska gruntowo-wodnego:

a) należy  utrzymywać porządek na terenie budowy i jej zaplecza;

b) należy stosować maszyny i pojazdy sprawne technicznie;

c) przewidziane do wykorzystania w fazie realizacji materiały magazynować w  wydzielonych do tego celu miejscach, w sposób bezpieczny dla środowiska;

d) w miejscach gdzie wystąpi taka konieczność należy zapewnić utwardzenie dróg dojazdowych, miejsc bazowania lub stacjonarnej pracy maszyn budowlanych;

e) tymczasowe drogi dojazdowe budować z płyt drogowych, które należy układać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, po zakończonych pracach płyty zdemontować, a teren przywrócić do stanu pierwotnego;

f) unikać zanieczyszczenia gruntu odpadami stałymi i ciekłymi podczas prowadzenia robót budowlanych;

g) wykopy należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, aby nie dopuścić do ich zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi. Po zakończeniu robót związanych z montażem słupów, wykopy należy zasypać, a teren robót przywrócić do stanu pierwotnego;

h) w przypadku konieczności realizacji części inwestycji  na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych, należy zastosować odwodnienia wykopów i utrzymywać je bez wody stojącej;

i) w celu ograniczenia zmian w środowisku wskazane jest szybkie wykonanie zamierzonych robót i rekultywacja terenu oraz wybór technologii i prac w najmniejszym stopniu ingerujących w struktury wodonośne i systemy hydrograficzne;

j) w przypadku rozlewu produktów naftowych z maszyn i pojazdów, na terenie budowy przedmiotowego przedsięwzięcia, należy zastosować odpowiednie środki zabezpieczające przedostanie się szkodliwych substancji do ziemi.

2. Należy prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami:

a) odpady wytworzone podczas wykonywania robót budowlanych magazynować
selektywnie w wyznaczonych do tego celu miejscach;

b) wytworzone odpady budowlane w miarę możliwości zagospodarować we własnym zakresie w sposób bezpieczny dla środowiska, a w przypadku braku takiej możliwości, zapewnić regularny odbiór wytworzonych odpadów przez wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie uregulowania prawne w zakresie gospodarowania odpadami;

c) wytwórca odpadów powstających w fazie budowy zobowiązany jest do uregulowania stanu formalno - prawnego w zakresie gospodarowania odpadami (w zależności od ilości i rodzajów wytworzonych odpadów należy przedłożyć odpowiedniemu organowi ochrony środowiska „informację o wytworzonych odpadach i sposobach gospodarowania nimi”, bądź uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi);

d) odpady niebezpieczne przechowywać w specjalnie do tego celu przygotowywanych miejscach, nie dopuszczając do ich mieszania.

3. W celu zminimalizowania emisji zanieczyszczenia powietrza oraz emisji hałasu do środowiska:

a) zminimalizować emisję pyłów do powietrza powstającą podczas wykonywania wykopów;

b) w przypadku transportu materiałów i surowców sypkich i pylastych wykorzystywanych do realizacji inwestycji, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed możliwością ich rozwiewania i nadmiernego pylenia z ich powierzchni;

c) należy prowadzić prace budowlane emitujące wysoki poziom hałasu tylko w porze dziennej tj. między godziną 6.00, a godzina 22.00;

d) stosować maszyny i urządzenia budowlane o niskim poziomie emisji hałasu;

e) stosować odpowiedni system organizacji pracy i wyłączać silniki urządzeń nie pracujących w danej chwili;

f) zastosować rozwiązania techniczne minimalizujące wpływ zanieczyszczeń generowanych podczas budowy;

g) wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza oraz emisja hałasu nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor ma tytuł prawny.

4. W zakresie emisji pola elektromagnetycznego:

a) obszar oddziaływania pola elektromagnetycznego w środowisku o wartości powyżej 1 kV/m (składowa elektryczna) i powyżej 60 A/m (składowa magnetyczna), pochodzący od źródeł pól elektromagnetycznych, nie może obejmować swym zasięgiem przestrzeni przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

b) obszar oddziaływania pola elektromagnetycznego w środowisku o wartości powyżej 10 kV/m (składowa elektryczna) i powyżej 60 A/m (składowa magnetyczna), pochodzący od źródeł pól elektromagnetycznych, nie może obejmować żadnych miejsc dostępnych dla ludności;

c) bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji emitującej pola elektromagnetyczne oraz każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji należy przeprowadzić kontrolne pomiary rozkładu pola elektromagnetycznego w środowisku, w miejscach najmniejszej odległości przewodów od miejsc przebywania ludzi oraz podjąć działania w przypadku wystąpienia podczas eksploatacji przekroczeń obowiązujących norm.

5. W zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej:

a) należy zapewnić zbiorniki bezodpływowe na ścieki socjalno-bytowe powstające na terenie zaplecza budowy;

b) należy zapewnić odbiór ścieków przez uprawnione podmioty;

c) na okres wykonywania robót budowlanych należy prawidłowo zabezpieczyć prowadzoną gospodarkę wodno-ściekową.

6. W zakresie ochrony przyrody, w celu zminimalizowania wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze oraz wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

a) przewóz sprzętu oraz elementów wykorzystanych do budowy linii należy prowadzić istniejącymi drogami;

b) należy lokalizować zaplecza budowy w pobliżu istniejących dróg dojazdowych, z dala  od terenów zabudowy mieszkaniowej oraz poza terenami cennymi przyrodniczo;

c) zorganizować plac budowy i jego zaplecze z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac przeprowadzić jego rekultywację;

d) podczas realizacji przedsięwzięcia nie naruszać powierzchni gruntów poza terenem wyznaczonym do prowadzenia prac;

e) w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy uwzględnić ochronę gleb, w tym w szczególności gospodarkę warstwy humusowej;

f) glebę i humus należy gromadzić w pryzmach na czas budowy, a po jej zakończeniu wykorzystać przy zagospodarowaniu terenów zielonych;

g) przewidziane prace ziemne i inne prace w okolicy drzew wykonać w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom, w  tym celu należy: zabezpieczyć drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wszelkie prace prowadzić ze szczególną ostrożnością, aby nie spowodować uszkodzenia systemów korzeniowych, w przypadku przerwania robót wykopy zabezpieczyć tak, by zapewnić korzeniom drzew ciągłą dostateczną wilgotność;

h) wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum i prowadzić poza okresem lęgowym ptaków oraz poza okresem wegetacyjnym roślinności, tj. poza okresem od 1 marca do 31 października;

i) w zasięgu koron drzew wykluczyć lokalizowanie zaplecza budowy (część administracyjno-socjalną, bazę materiałowo-sprzętową, miejsce gromadzenia odpadów) oraz dróg dojazdowych;

j) prace budowlane w obrębie kompleksów leśnych i terenów podmokłych należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia;

k) podczas konserwacji linii należy bezwzględnie przestrzegać okresu lęgowego ptaków, który trwa od 1 marca do 31 sierpnia, wszelkie konserwacje należy wykonywać przed lub po okresie lęgowym ptaków;

l) wszelkie rowy i wykopy należy zabezpieczyć przed wpadaniem do nich zwierząt;

m) podczas prac budowlanych, nie zniszczyć roślinności znajdującej się poza terenem objętym inwestycją;

n) przewidziane prace budowlane oraz ruch maszyn budowlanych należy prowadzić w odległościach uniemożliwiających antropogeniczny wpływ inwestycji na siedliska przyrodnicze oraz siedliska roślin i zwierząt, będących przedmiotem ochrony obszarów Natura 2000;

  • o) prace na terenie obszarów Natura 2000, tj. PLB320018 „Jeziora Wełtyńskie”, PLH 320050 „Dolina Tywy” i na terenie użytku ekologicznego „Storczykowa Dolina” należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym, którego celem byłaby ochrona najcenniejszych fragmentów znajdujących się na trasie przebiegu linii;

p) budowa i eksploatacja inwestycji nie może spowodować zniszczenia chronionych gatunków roślin oraz zwierząt mogących występować w pobliżu miejscu realizacji inwestycji. W przypadku konieczności zniszczenia bądź przeniesienia gatunków, niezbędnym będzie uzyskanie zgody organu wymienionego w art. 56 ustawy o ochronie przyrody;

q) w trakcie prac budowlanych nie mogą zostać uniedrożnione żadne cieki wodne oraz rowy  melioracyjne.

 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w projekcie budowlanym.

1. W opisie prowadzonych robót ziemnych należy uwzględnić warunki zawarte w punkcie II decyzji.
2. Zastosować słupy energetyczne typu E024P podwyższone o 10 m w otoczeniu działki geodezyjnej nr 161/2 obręb Wełtyń II, w gminie Gryfino tj. słupy nr 20 i 21.
3. Konstrukcje słupów powinny być zbudowane w taki sposób, aby w sytuacjach ekstremalnych ulegały złamaniu w górnej części, a nie ulegały całkowitemu wywrotowi.
4. Odległość słupów od budynków mieszkalnych powinna wynosić ponad 50 m, tak by w katastrofalnych warunkach w sytuacji złamania się trzonu słupa nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, a także mienia.
5. Wysokość słupów wynosić będzie od 27 m do 40 m.
6. Zastosować system zabezpieczenia linii, powodujący natychmiastowe odłączenie napięcia w sytuacji zerwania przewodu.
7. Na słupach wysokiego napięcia należy zawiesić metalowe sylwetki ptaków drapieżnych (w dwóch kolorach: czerwonym - widocznym na tle nieba i srebrnym - widocznym na tle ziemi).
7. Na linii wysokiego napięcia należy zamontować oznaczniki spiralne lub kulowe w kolorach czarnym i białym na przewodach linii elektroenergetycznych, które będą zwiększać widoczność linii dla ptaków. Rozwieszenia należy wykonać w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów cennych ornitologicznie co 50 m w obszarze Natura 2000, w obszarze lasu, a także w rejonie oczek wodnych oraz co 200 m w pozostałej części.
8. W celu uniemożliwienia ptakom siadania nad pionowo zawieszonymi izolatorami lub przewodami fazowymi zawieszonymi na izolatorach w układzie V, należy zastosować metalowe straszaki.
9. W ramach działań minimalizujących zaleca się, na obszarów Natura 2000 PLB320018 „Jeziora Wełtyńskie” i PLH 320050 „Dolina Tywy” oraz w jego bezpośrednim otoczeniu, montaż specjalnych grzebieni ochronnych na konstrukcjach słupów napowietrznych linii średniego napięcia.
10. Należy zastosować odpowiednie izolatory wiszące, uniemożliwiające ptakom dokonanie połączenia galwanicznego własnym ciałem między będącym pod prądem przewodem, a stalową konstrukcją słupa.

 

IV. Stwierdzam konieczność zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko poprzez:

1. Po zakończeniu robót, w celu sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania linii 110 kV należy przeprowadzić czynności polegające na sprawdzaniu: wielkości zwisów i stanu przewodów, odległości przewodów od ziemi, drzew, obiektów, budynku mieszkalnego z którymi linia się krzyżuje, zasadniczych wymiarów, stanu i jakości elementów linii określone w dokumentacji przez producentów.
2. Dokonanie pomiaru hałasu na dachu budynku na działce geodezyjnej nr 161/2 obręb Wełtyń II, w gminie Gryfino po miesiącu od uruchomienia instalacji. Pomiar winien być wykonany przez laboratorium posiadające akredytację w tym zakresie. Wyniki pomiaru należy przekazać właściwemu miejscowo staroście powiatowemu i do wiadomości Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie.
3. Po pierwszym uruchomieniu instalacji wykonać pomiary poziomu pól elektromagnetycznych w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192, poz. 1883) w szczególności na działce geodezyjnej nr 161/2 obręb Wełtyń II, w gminie Gryfino, w tym także w budynku mieszkalnym posadowionym na tej działce, a także na tarasie i dachu budynku. Pomiar winien być wykonany przez laboratorium posiadające akredytację w tym zakresie. Pomiar należy powtórzyć po miesiącu od dnia uruchomienia instalacji oraz w najbliższym okresie letnim w ciągu dnia przy temperaturze przekraczającej 30°C, w trakcie pełnej pracy linii. Wyniki pomiarów należy przekazać właściwemu miejscowo staroście powiatowemu i do wiadomości Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie.
4. Każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji należy przeprowadzić kontrolne pomiary rozkładu pola elektromagnetycznego w środowisku, w miejscach najmniejszej odległości przewodów od miejsc przebywania ludzi oraz podejmować działania w przypadku wystąpienia podczas eksploatacji przekroczeń obowiązujących norm.
5. W bezpośrednim sąsiedztwie wariantu inwestycyjnego w punkcie nr 7a znajdują się stanowiska bagna zwyczajnego i rosiczki okrągłolistnej (oddalone od trasy przebiegu o ok. 20 m). W miejscu ich występowania nie zaplanowano słupów energetycznych. Prace związane z inwestycją w pobliżu stanowisk należy przeprowadzić pod nadzorem przyrodnika, aby nie dopuścić do zniszczenia ich stanowisk.

 

V. Należy przeprowadzić analizę porealizacyjną w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem i polem elektromagnetycznym w terminie 12 miesięcy od oddania inwestycji do eksploatacji. Analizę należy przedstawić w terminie 18 miesięcy od dnia oddania linii do użytkowania.

Nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do mniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 14 sierpnia 2006 r. Pan Adam Pahl, będący pracownikiem firmy Energoprojekt – Kraków S.A., działając w imieniu Grupy Energetycznej ENEA S.A. Oddział w Szczecinie z siedzibą przy ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin, wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Gryfina o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. „Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Dolna Odra – Chlebowo”. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego Burmistrz Gryfina ustalił, że inwestycja w części przebiega przez teren zamknięty, tj. nad torami linii kolejowej Wrocław – Szczecin (dz. nr 35/2 obręb Żurawki), w związku z tym, w świetle art. 46a ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania decyzji jest  Wojewoda Zachodniopomorski. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2006 r. znak BMK.7625/45-6/06 przekazał wniosek Wojewodzie Zachodniopomorskiemu do załatwienia zgodnie z kompetencjami.

 

W ramach prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego postępowania zgromadzono poniższe dokumenty:

Pismo Pana Arkadiusza Bienicewicz z dnia 28.08.2006 r. o dopuszczenie jako strony do postępowania administracyjnego, w związku z posiadaniem budynku mieszkalnego na trasie projektowanej linii napowietrznej. W związku z podnoszonymi w piśmie uwagami odnośnie kompetencji organu do prowadzenia postępowania, wystąpiono do Ministerstwa Środowiska o interpretację zapisu art. 46a ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska.  Pismem z dnia 6.10.2006 r. p.o. Dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Ministerstwie Środowiska poinformowała, że w związku ze zmianą przepisów wojewoda powinien kontynuować postępowanie.  Pismem z dnia 24 października 2006 r. znak: SR-Ś-14/6613/50-1/2006 Wojewoda Zachodniopomorski pismem udzielił odpowiedzi Panu Arkadiuszowi Bienicewicz. Pismem z dnia 16.11.2006 r. ponownie p.o. Dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Ministerstwie Środowiska poinformowała, że wojewoda jest organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej na terenach zamkniętych.

Postanowienie z dnia 31 sierpnia 2006 r., znak: BMK.7625/45-7/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, przekazujące pismo Federacji Zielonych „GAJA”, dotyczące zgłaszanych uwag i wniosków do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, jakie należy uwzględnić w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego. Jednoczenie Federacja Zielonych „GAJA” złożyła wniosek o włączenie jej do prowadzonego postępowania na prawach strony.

Pismo z dnia 6.09.2006 r. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, w którym przekazał pismo Państwa Edyty Różak-Bienicewicz i Arkadiusz Bienicewicz w sprawie   udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej, do załatwienia zgodnie z kompetencjami.

Wojewoda Zachodniopomorski pismem z dnia 22 listopada 2006 r., znak SR-Ś-14/6613/50-3/2006, zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o załączenie do przekazanych dokumentów danych dotyczących stron postępowania administracyjnego oraz o informację dotyczącą zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa, w odniesieniu do terenu Pana Arkadiusza Bienicewicza, z podaniem obowiązującej uchwały. Dnia 11.12.2006 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino pismem z dnia 6.12.2006 r., znak: BMK.7625/45-11/06 przekazał wykaz stron postępowania, informacje nt. zawiadamiania stron, wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.

Pismem z dnia 22 listopada 2006 r., znak: SR-Ś-14/6613/50-3/2006 Wojewoda Zachodniopomorski wezwał Pana Adama Pahl, pracownika Energoprojekt Kraków S.A. o uzupełnienie wniosku o upoważnienie do występowania w imieniu inwestora. W dniu 15 grudnia 2006 r. Pan Adam Pahl przedłożył pełnomocnictwo do dokonywania w imieniu ENEA S.A. Oddział w Szczecinie czynności formalno-prawnych w celu uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę, ważne od 18.11.2004 r. do momentu wygaśnięcia umocowania.

Obwieszczeniem z dnia 15 grudnia 2010 r. Wojewoda Zachodniopomorski podał do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i możliwości składania uwag i wniosków w postępowaniu administracyjnym w terminie 21 dni.

Obwieszczeniem z dnia 15 grudnia 2010 r. Wojewoda Zachodniopomorski powiadomił strony postępowania administracyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i o możliwości zapoznania się z materiałami i składania uwag i zastrzeżeń.

Pismem z dnia 15 grudnia 2006 r., znak: SR-Ś-14/6613/50-10/2006 zawiadomiono Pana Arkadiusza Bienicewicza o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości wglądu do materiałów i możliwości wnoszenia uwag i zastrzeżeń lub wyjaśnień do akt sprawy.

Dnia 3.01.2007 r. i dnia 18.01.2007 r. Państwo Edyta Różak-Bienicewicz i Arkadiusz Bienicewicz, wystąpili z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wnieśli uwagi do postępowania. Postanowieniem z dnia 15 lutego 2007 r., znak: SR-Ś-14/6613/50-14/06 Wojewoda Zachodniopomorski odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. „Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Dolna Odra – Chlebowo”. Na postanowienie Państwo Edyta Różak-Bienicewicz i Arkadiusz Bienicewicz dnia 27.02.2007 r. złożyli zażalenie. Postanowieniem z dnia 8.06.2007 r. znak: DOOŚol-248-14/07/jk Minister Środowiska utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy.

Pismem z dnia 18 grudnia 2006 r., znak: SR-Ś-14/6613/50-11/2006 Wojewoda Zachodniopomorski wystąpił do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie dnia 5 stycznia 2007 r.  wydał postanowienie znak: PS-N-NZ/4011-1/431/06/07, stwierdzające konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Postanowieniem z dnia 1 marca 2007 r. znak SR-Ś-14/6613/50-15/06 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia oraz określił jego zakres tego raportu. W piśmie z dnia 21 maja 2007 r., znak: SR-Ś-14/6613/55-14/2006 Wojewoda Zachodniopomorski poinformował inwestora o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o jego zakresie. Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie nałożenia na inwestora obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, została podana obwieszczeniem z dnia 1 marca 2007 r. do publicznej wiadomości oraz poinformowane zostały strony postępowania o możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie.

Pismem z dnia 15.07.2007 r. Państwo Edyta i Arkadiusz Bienicewicz wnieśli o dołączenie do wniosku następujących dokumentów: pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego potwierdzające przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych z dnia 25.06.2007 r., zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 28.06.2007 r. o ujawnieniu w księdze wieczystej budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego, poświadczenie zameldowania.

Dnia 15 listopada 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.).  Zgodnie z art. 160 ust. 1 pkt. 7 lit. b ww. ustawy, niezwłocznie po dniu wejścia w życie ustawy, wojewodowie powinni przekazać regionalnym dyrektorom ochrony środowiska akta spraw w toczących się postępowaniach administracyjnych, dotyczących decyzji wydawanych przez wojewodów.  Pismem z dnia 10 grudnia 2008 r., znak: SR-Ś-4/6613/55-15/2008 Wojewoda Zachodniopomorski poinformował inwestora o przekazaniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie.

 

Dnia 24 marca 2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wystosował pismo, znak: RDOŚ-32-WOOŚ-6613-20/09/at do inwestora o udzielenie informacji na temat dalszych działań wnioskodawcy w przedmiocie sprawy, w tym również w przypadku, gdyby postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Dnia 5.08.2010 r. Inwestor przedłożył:

- Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Dolna Odra - Chlebowo”, opracowany przez mgr Martę Pahl i mgr inż. Tomasza Walczak w lipcu 2010 r.;

- pełnomocnictwo dla Pana Adama Pahl;

- zaświadczenie o dokonanej opłacie skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz za pełnomocnictwo;

- wykaz właścicieli gruntów;

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino dla terenu objętego planowaną inwestycją;

- nośniki CD z zapisanym raportem oddziaływania inwestycji na środowisko oraz z inwentaryzacją przyrodniczą.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie dnia 19.08.2010 r. wezwał inwestora do uzupełnienia wniosku. Dnia 25.08.2010 r. inwestor uzupełnił wniosek:

- poświadczone przez właściwy organ mapy ewidencyjne, obejmujące teren, na którym będzie realizowana przedmiotowa inwestycja wraz z terenem, na który będzie ona oddziaływała;

- wykaz działek, na których będzie realizowana inwestycja.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadził postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności:

-       zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu;

-       uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień;

-       weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie obwieszczeniem z dnia 6 września 2010 r. podał do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W obwieszczeniu podano wszystkie informacje, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, w tym o możliwości składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie miejsce i 21 dniowy termin ich składania. Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło przez:

-          udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu właściwego do wydania decyzji;

-          ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, w siedzibie organu właściwego do wydania decyzji;

-          ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino.

W terminie wskazanym w obwieszczeniu nie wpłynęły uwagi do prowadzonego postępowania od społeczeństwa.

Poinformowano Strony o toczącym się postępowaniu administracyjnym, na każdym jego etapie i przysługującym prawie do zapoznania się z dokumentacją i możliwości wnoszenia uwag w przedmiotowej sprawie. Liczba stron w postępowaniu przekroczyła 20, w związku z powyższym w celu zawiadamiana stron na każdym etapie postępowania stosowano przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Strony zawiadamiane były na każdym etapie prowadzonego postępowania w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz z biuletynie informacji publicznej. Dodatkowo osobnym pismem został informowany Pan Arkadiusz Bienicewicz.

Pan Krzysztof Bukowski z kancelarii Radców Prawnych Bartosz Rakoczy i Krzysztof Bukowski Sp. J. w Inowrocławiu w imieniu Państwa Arkadiusza Bienicewicz i Edyty Różak-Bienicewicz wniósł następujące uwagi do planowanej inwestycji i prowadzonego postępowania.

W dniu 29.09.2010 r. wpłynął wniosek z dnia 27.09.2011 r. o przedłużenie terminu rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania. Pismem z dnia 12 października 2010 r. znak: RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ-6613/20-16/09/10/at Pan Krzysztof Bukowski został wezwany do przedłożenia upoważnienia do występowania w imieniu Państwa Arkadiusza Bienicewicz i Pani Edyty Różak-Bienicewicz, spełniającego wymogi art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Ponadto wezwano o sprecyzowanie treści wniosku o przedłużenie terminu rozstrzygnięcia postępowania, w tym wskazanie podstawy prawnej do jego rozpatrzenia przez organ. Dnia 5.11.2010 r. Pan Krzysztof Bukowski dostarczył potwierdzone za zgodność z oryginałem pełnomocnictwo.

Pismem z dnia 10.11.2010 r. Pan Krzysztof Bukowski zwrócił się z prośbą o doręczenie na adres kancelarii kserokopii opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz pisma wnioskodawcy z uzupełnieniem wniosku. Pismem z dnia 15.11.2010 r., znak: RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ-6613/20-17/09/10/at Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie przesłał Panu Krzysztofowi Bukowskiemu kserokopię dokumentów, o które wnioskował.

W dniu 13.10.2010 r. (12.10.2010 r. faksem) wpłynęły uwagi do raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, złożone przez  Pana Krzysztofa Bukowskiego. 22.11.2010 r. wezwano Inwestora do odniesienia się do m.in. uwag Państwa Arkadiusza Bienicewicz i Pani Edyty Różak-Bienicewicz.

Pismami z dnia 25.02.2011 r. (fax), 25.02.2011 r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.03.2011 r.) oraz pismem z dnia 22.03.2011 r., Pan Krzysztof Bukowski, wniósł następujące uwagi i wnioski:

- przedłożenie pełnej treści normy PN-EN 50341-3-22, w związku z rozbieżnością w jej interpretacji w Raporcie z 2010 r. tj. „norma nie zabrania krzyżować liniami 110 kV budynków mieszkalnych, budynków użytku publicznej” a zapisem w Raporcie złożonym w styczniu 2011 r. tj. „norma dopuszcza krzyżowanie liniami 110 kV budynków mieszkalnych, budynków użytku publicznej”;

- dotyczące obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 1 lutego 2011 r. i ujętych w nim informacji nt. Raportu i jego uzupełnienia;

- dotyczące ponownej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie Raport w związku z przedłożonym w lutym 2011 r. Raportem;

- dotyczące różnic w treści Raportu posiadanego przez Państwa Bienicewicz, a nowym Raportem;

- braku przesłanek do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności;

- błędnych obliczeń pola magnetycznego i elektrycznego w otoczeniu budynków na działce 161/2,

- dopuszczenia dowodu z opinii biegłego na okoliczność oddziaływania pola elektrycznego i elektromagnetycznego przedmiotowej inwestycji na zdrowie i życie ludzi;

- zapisów planu zagospodarowania przestrzennego tj. zakazu lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

- odniesienia do zapisów studium zagospodarowania przestrzennego z 2008 r.

Odpowiadając na powyższe należy stwierdzić, że zgodnie z normą PN-EN 50341-3-22 pkt. 5.4.5.2 „zabrania się krzyżowania budynków mieszkalnych (…) liniami o napięciu znamionowym 400 kV i nowymi liniami o napięciu znamionowym 220 kV”. W związku z powyższym oba cytowane zapisy w treści Raportów są zgodnie z ww. normą. W ocenie tut. Organu nie jest konieczne posiadanie pełnej treści normy PN-EN 50341-3-22. Zgodnie z art. 12 k.p.a organy powinny działać wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Treść normy nie jest konieczna do zajęcia stanowiska przez tut. Organ w przedmiotowej sprawie.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana w oparciu o Raport z lipca 2010 r., który został uzgodniony z  Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gryfinie (w Raporcie znajduje się klauzula uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie z dnia 10.09.2010 r.). Raport przedłożony razem z pismem z dnia 25.01.2011 r. stanowi jeden spójny dokument składający się z Raportu z lipca 2010 r. wraz z jego uzupełnieniami, jest to dokument przedłożony przez Inwestora i nie wnosi nowych okoliczności w sprawie. W obwieszczeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 1 lutego 2011 r. jest wskazane, że Inwestor złożył raport oraz wyjaśnienia do Raportu. Nie zostało określone, że decyzja zostanie wydana w oparciu o nowy Raport.

Zgodnie art. 108 § 1 k.p.a. decyzji może zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności m.in. ze względu na ważny interes społeczny. Uzasadnienie wniosku z dnia 14.09.2010 r. o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest w ocenie tut. Organu wystarczające do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji, tj. zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.

W niniejszej decyzji nałożono na Inwestora obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem i polem elektromagnetycznym w terminie 12 miesięcy od oddania inwestycji do eksploatacji. W związku z powyższym nie jest zasadne powołanie biegłego, jeżeli po zrealizowaniu przedsięwzięcia Inwestor będzie musiał wykonać pomiary rzeczywistego poziomu hałasu i emisji pola elektromagnetycznego.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XV/212/03 z dnia 4 grudnia 2003 r.) przeznaczeniem terenu jest napowietrzna linia energetyczna 110 kV. W planie miejscowym istnieje zapis o zakazie lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Niniejsze postępowanie dotyczy budowy nawietrznej linii energetycznej 110 kV i takie przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami planu. Lokalizacja budynku mieszkalnego jest nie zgodna z zapisami planu.

W niniejszym postępowaniu zgodnie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nie z zapisami studium zagospodarowania przestrzennego.

Jednocześnie należy wskazać, że Państwo Bienicewicz uzyskali decyzję o warunkach zabudowy w kwietniu 2003 r. Plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony został dnia 4 grudnia 2003 r. i wszedł w życie w styczniu 2004 r. Pozwolenie na budowę zostało wydane przez Starostę Gryfińskiego w październiku 2004 r. pozostawiając lokalizację budynku w sprzeczności z zapisami uchwalonego planu. W momencie gdy Starosta Gryfiński zorientował się, że budowa koliduje z nowym planem zagospodarowania przestrzennego wydał postanowienie wstrzymujące budowę, które zostało uchylone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Na etapie wstrzymania budowy stopień zaawansowania budowy był nieznaczny. W związku z powyższym należy jednoznacznie stwierdzić, że  Państwo Bienicewicz kontynuowali budowę w pełnej świadomości sąsiedztwa z planowaną linią 110 kV.

 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w toku postępowania uzyskano opinię sanitarną z dnia 10 września 2010 r. znak: PS-N-NZ/401-10/162/10 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, w której zaopiniowano pozytywnie realizację przedsięwzięcia pod warunkami, które zostały uwzględnione w całości w niniejszej decyzji. Uzasadnieniem powyższej opinii jest stwierdzenie, że lokalizacja inwestycji jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przy spełnieniu warunków określonych w postanowieniu nie wpłynie na pogorszenie warunków sanitarno zdrowotnych. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje się, jeżeli organ prowadzący postępowanie jest jednocześnie organem uzgadniającym lub opiniującym.

 

Pismem z dnia 14.09.2010 r. znak: TL/LE-3/MP1706/1821/10 inwestor złożył wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Uzasadnieniem wniosku było wskazanie interesu społecznego i ważnego interesu strony. Budowa linii 110 kV Dolna Odra – Chlebowo ma istotne znacznie strategiczne dla województwa zachodniopomorskiego i została ujęta w programie inwestycji strategicznych. Nie zrealizowanie inwestycji grozi przeciążeniami istniejących połączeń energetycznych.  Uzasadnienie budowy linii zostało potwierdzone w Raporcie Zespołu ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej. Strony postępowania zostały powiadomione o złożeniu wniosku przez Enea Operator Sp. z o.o. o nadanie „decyzji środowiskowej” rygoru natychmiastowej wykonalności obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28 września 2010 r., znak: RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ-6613/20-12/09/10/at. Oddzielnym pismem o powyższym fakcie został poinformowany Pan Arkadiusz Bienicewicz – zawiadomienie z dnia 28.09.2010 r., znak RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ-6613/20-14/09/10/at.

 

W przedłożonym Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przeanalizowano wpływ planowanej inwestycji na: obszary Natura 2000, wody powierzchniowe i podziemne, gleby, powietrze, oddziaływanie akustyczne, gospodarkę odpadami i gospodarkę wodno-ściekową.

Pismem z dnia 6 października 2010 r. znak: RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ-6613/20-15/09/10/at. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień do Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w wybranych kwestiach. Pismem z dnia 28.10.2010 r. złożono wyjaśnienia.

Dnia 22 listopada 2010 r. wezwano do uzupełnienia wniosku m.in. o uwagi wniesione przez  Państwo Arkadiusza Bienicewicz i Edyty Różak-Bienicewicz w dniu 13.10.2010 r. oraz uwagi Wydziału Spraw Terenowych w Gryfinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. W dniu 26 stycznia 2011 r. inwestor przedstawił wyjaśnienia do raportu oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.

 

Z Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Dolna Odra - Chlebowo” opracowanego w lipcu 2010 r. przez mgr Martę Pahl i mgr inż. Tomasza Walczak oraz jego uzupełnień wynika co następuje.

1) Planowane do realizacji przedsięwzięcie polega na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Dolna Odra – Chlebowo. Linia rozpocznie swój bieg w elektrowni Dolna Odra, a następnie połączy się z istniejącą już linią 110 kV Żydowce – Morzyczyn. Proponowana dwutorowa linia relacji Dolna Odra – Chlebowo pozwoli na bezpośrednie powiązanie elektrowni Dolna Odra ze stacjami węzłowymi 110 kV Morzyczyn i Pomorzany. W projektowanej linii zastosowane zostaną nowoczesne rozwiązania techniczne w zakresie izolacji oraz fundamentowania i montażu konstrukcji wsporczych. Słupy posadowione będą na fundamentach czterostopowych, prefabrykowanych lub żelbetowych terenowych. Fundamenty dobrano uwzględniając indywidualne warunki gruntowe. Wysokość słupów wynosić będzie od 27 m do 40 m. Inwestycja wykonana będzie za pomocą słupów stalowych, kratowych, ocynkowanych. Trasa linii ma długość 16,46 km i w całości zlokalizowana jest na terenie gminy Gryfino w województwie zachodniopomorskim. Praktycznie cała trasa linii ujęta jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino. Wyjątkiem jest jeden odcinek linii przy wyjściu z rozdzielni Dolna Odra (na ten fragment została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego). Budowa projektowanej linii jest konieczna ze względu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego województwa zachodniopomorskiego.

2) Projektowana linia wybudowana będzie na dwutorowych, stalowych słupach kratowych serii E024 przystosowanych do zawieszenia 6 przewodów roboczych i 2 przewodów odgromowych. Konstrukcje słupów linii z uwagi na swoją budowę ażurową nie będą znacząco eksponowały się w terenie. Odległość pomiędzy słupami linii napowietrznej (tzw. rozpiętość przęsła) będzie wynosiła od 220 do 330 m. Jako przewody robocze linii zastosowane zostaną stalowo – aluminiowe przewody typu AFL – 6 240 mm2. Są to tradycyjne przewody od lat stosowane w Polsce. W linii zawieszone będą dwa razy po trzy przewody fazowe. Jako izolację przewiduje się zawieszenie przewodów fazowych na łańcuchach izolatorowych wiszących, kompozytowych. Powyżej przewodów fazowych – na wieżyczce odgromowej zawieszone będą: jeden przewód odgromowy typu OPGW skojarzony z włóknami światłowodowymi oraz jeden przewód odgromowy tradycyjny. Ogólne parametry linii: napięcie: 110 kV; izolacja: długopniowa, kompozyty; słupy: dwutorowe kratowe serii E024; fundamenty: prefabrykowane i terenowe; przewody fazowe: przewody stalowo-aluminiowych typu AFL-6 240 mm2; przewody odgromowe: AFL 1,7 50 – do 95 mm2 oraz OPGW. Najmniejsza odległość przewodów fazowych od ziemi w najbardziej niekorzystnych warunkach pracy linii wynosić będzie 6,6 m. Przy realizacji inwestycji należy przede wszystkim zapewnić właściwy sposób transportu słupów, przeznaczonych do posadowienia na przygotowanych stanowiskach. Poszczególne słupy, w segmentach o długości kilku metrów, zostaną dowiezione na miejsce montażu transportem samochodowym. Ich montaż na uprzednio przygotowanych fundamentach odbywać się będzie metodą wysokościową, za pomocą lekkiego dźwigu, który podnosząc poszczególne segmenty na odpowiednią wysokość zapewni możliwość skręcenia monterom całej konstrukcji.

3) Trasa linii napowietrznej będzie rozpoczynała się w Elektrowni Dolna Odra, przechodzić będzie przez obręb Żórawki na południe od miasta, następnie przecinając rzekę Tywę, przez tereny rolnicze na wschód od Gryfina, będzie przechodziła przez kompleks leśny na północ od szosy z Gryfina do Wełtynia, w pobliżu składowiska odpadów komunalnych „Wełtyń II” i dalej w kierunku północno – wschodnim przez tereny rolnicze w kierunku miejscowości Chlebowo. Przy wyjściu z elektrowni projektowana linia będzie przebiegała po trasie demontowanej linii 110 kV. Takie poprowadzenie trasy i wykorzystanie nieczynnej linii nie wprowadzi znaczących zmian w otoczeniu. Mając na uwadze zachowanie walorów krajobrazowych, przebieg linii na tym odcinku uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury oraz wymagania ochrony środowiska. Przejście przez tereny leśne linią 110 kV wystąpi na odcinku o długości ok.1200 m. Zostanie do tego wykorzystana istniejąca przecinka leśna, co ograniczy wycinkę drzew na tym obszarze. Linia w swoim przebiegu będzie krzyżowała drogi powiatowe i wojewódzkie oraz tory PKP relacji Wrocław – Szczecin w kilometrażu 331,103 (działka nr 43, obręb Żórawki – teren zamknięty). Projektowana linia dwutorowa przebiegać będzie przez tereny upraw rolnych z dala od zabudowy mieszkalnej. Wyjątkiem jest działka nr 161/2 obręb Wełtyń, gdzie znajduje się budynek mieszkalny. Ponadto projektowana linia przechodzi przez obszar Natura 2000 PLB320018 Jeziora Wełtyńskie (trasa linii przecina obszar na odcinku o długości ok. 2 km) oraz PLH320050 Dolina Tywy (linia w miejscowości Żórawki dochodzi do granicy obszaru), a także znajduje się w pobliżu obszarów Natura 2000 PLH32320037 Dolnej Odry, PLB32003 Dolina Dolnej Odry oraz PLH320020 Wzgórza Bukowe.

Trasa linii elektroenergetycznej znajduje się w odległości:

- ok. 2 km od granic Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry,

- ok. 1 km od granic Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”,

- ok. 200 m od użytku ekologicznego „Storczykowa Dolina”;

- ok. 1 km od użytku ekologicznego „Chlebowo”;

- ok. 50 m od użytku ekologicznego UE-VII;

- ok. 300 m od użytku ekologicznego UE-VIII;

- ok. 500 m od użytku ekologicznego UE–IX;

- ok. 300 m od użytku ekologicznego UE-XVII „Grajdołek”;

- ok. 200 m od użytku ekologicznego UE-XVIII „Dolina Storczykowa-Perkozek”;

- ok. 400 m od użytku ekologicznego UE-XIX „Wodniczkowe Łąki”;

Trasa projektowanej linii przecina użytek ekologiczny „Gryfińskie Rosiczki” UE–XI. Na terenie użytku nie jest planowany słup. Torfowisko leśne pomiędzy Gryfinem a Wełtyniem. Cenne stanowisko florystyczne i faunistyczne. Według autorów operatów szczegółowych do waloryzacji województwa zachodniopomorskiego (2010) obiekt utracił swoje walory przyrodnicze i nie jest ponownie proponowany do objęcia ochroną. Trasa przecina użytek ekologiczny UE-XXII.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237) dla pewnej grupy zwierząt ustalane są granice miejsc rozrodu i regularnego przebywania oraz terminy ochrony tych miejsc. W sąsiedztwie omawianego obszaru nie zostały wyznaczone strefy ochronne obejmujące miejsca rozrodu i stałego przebywania wymienionego w rozporządzeniu gatunku.

4) W związku z planowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym zostały przeprowadzone badania przyrodnicze na trasie inwestycji wykonane przez Biuro Konserwacji Przyrody ze Szczecina. Inwentaryzację przeprowadzono w okresie kwiecień – czerwiec 2010 r. Obserwację zwierząt, flory, roślinności prowadzono w pasie 100 m. Projektowana linia 110 kV przebiega przez suche siedliska łąkowe, pola uprawne (rzepak, jęczmień, pszenica), zadrzewienia śródpolne. Na trasie projektowanej linii 110 kV zinwentaryzowano pospolite gatunki (np. koniczynę białą, mniszek lekarski, babkę zwyczajną, bylicę pospolitą, samosiewy rzepaku, malinę właściwą, trawy). Linia przebiega również przez las. Główne gatunki drzew, które występują w przedmiotowym lesie to brzoza oraz sosna. W sąsiedztwie projektowanej linii zinwentaryzowane zostały też naturalne zbiorniki wodne oraz torfowiska. Projektowana lina w dalszej części przebiega przez tereny częściowo zabudowane, ogródki działkowe.

Na terenie planowanej inwestycji stwierdzono 4 gatunki podlegających ochronie na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764). Gatunki objęte ochroną ścisłą: bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna oraz gatunki będące pod ochroną częściową: konwalia majowa, grążel żółty.

W bliskim sąsiedztwie planowanej linii energetycznej stwierdzono występowanie 5 siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 77 poz. 510). Poszczególne siedliska występują:

- starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne – ok. 30 m od trasy projektowanej linii pomiędzy 38 i 39 słupem; ok. 120 m pomiędzy 42 i 43 słupem, ok. 80 m pomiędzy 52 i 53 słupem (siedlisko zdegradowane, ale rozpoznawalne), ok. 60 - 100 m pomiędzy 54 i 55 słupem;

- łęgi olszowo-jesionowe – na północ od miejscowości Stare Brynki;

- kwaśne dąbrowy – na północ od miejscowości Stare Brynki;

- torfowiska przejściowe i trzęsawiska – na północny wschód od Chlebowa 300 m od słupów 67 i 68; na wysokości jeziora Barani Sus w OC-2 (tu siedlisko jest zdegradowane, ale rozpoznawalne) w odległości 240-300 m od słupów 57 i 58; na  wysokości jeziora Głębokie w OC-7 ok. 130 m od słupa 54; oddz. 19, 20 Nadleśnictwo Gryfino w odległości 160 m od słupa 38.

Najliczniejszą grupą wśród zinwentaryzowanej fauny były ptaki. Ponadto w obszarze inwestycji stwierdzono występowanie żaby trawnej, jaszczurki zwinki, zaskrońca zwyczajnego i kreta europejskiego. Na obszarze objętym inwentaryzacją stwierdzono występowanie gatunków chronionych polskim prawem, oraz gatunków znajdujących się w załączniku I Dyrektywy Ptasiej.

Na terenie objętym inwentaryzacją odnotowano występowanie gatunków ptaków bardzo nielicznych w Polsce o liczebności w kraju 301 – 3000 par, o zagęszczeniu 0,1 – 1,0 par/100 km2. Łącznie z tej grupy odnotowano 4 gatunki ptaków:

- gęgawa – lęgowa: 4 pary w Dolinie Storczykowej, do 8 par na jez. Chlebowskim i w jego sąsiedztwie;

- krakwa– lęgowa: 1-2 pary na jez. Chlebowskim i w sąsiedztwie;

- gągoł – lęgowy: para na jez. Chlebowskim, para na oczkach między jez. Zamkowym a jez. Chlebowskim;

- wąsatka – 3 os. na proponowanym do ochrony użytku ekologicznym „Perkozek”.

Ponadto odnotowano występowanie gatunków ptaków nielicznych, czyli takich których w Polsce jest od 3 001 do 30 000 par. Na badanym terenie stwierdzono obecność 10 gatunków zaliczanych do tej kategorii:

- łabędź niemy – lęgowy corocznie na jez. Chlebowskim i w sąsiedztwie – do 3 par;

- perkoz dwuczuby – lęgowy: 2 pary na jez. Gierland, 1-5 par na jez. Zamkowym;

- pustułka – 1 os. na proponowanym do ochrony użytku ekologicznym „Perkozek”;

- wodnik - lęgowy: 2 pary na jez. Chlebowskim i w sąsiedztwie;

- kokoszka wodna – lęgowa: para na jez. Chlebowskim;

- brzęczka – lęgowa: para w Dolinie Storczykowej, para na jez. Chlebowskim, para na proponowanym do ochrony użytku ekologicznym „Perkozek”;

- trzciniak– lęgowy: 2 pary w Dolinie Storczykowej, 8 par na jez. Chlebowskim i w sąsiedztwie, 2 pary na proponowanym do ochrony użytku ekologicznym „Perkozek”;

- raniuszek – lęgowy: para w Dolinie Storczykowej;

- srokosz – lęgowy: między jez. Chlebowskim a jez. Zamkowym 1-2 pary lęgowe, para w Dolinie Storczykowej;

- perkozek – lęgowy: 0-1 para w Dolinie Storczykowej.

Prace terenowe w 2010 r. uzupełnione o dane z lat 1995-2009 pozwoliły na ustalenie, iż w sąsiedztwie planowanej inwestycji pojawia się 13 gatunków ptaków umieszczonych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Spośród nich w 2010 r. do lęgów przystępowały jedynie bocian biały, błotniak stawowy, żuraw i gąsiorek.

W obszarze opracowania stwierdzono obecność, co najmniej 12 gatunków ptaków wymagających stosowania zabiegów ochrony czynnej. Są to bocian biały, gągoł, nurogęś, błotniak stawowy, błotniak zbożowy, pustułka, żuraw, czajka, rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, uszatka błotna oraz zimorodek. Najważniejszymi obszarami dla ptaków są jeziora znajdujące się w granicach obszaru Natura 2000 „Jeziora Wełtyńskie”.

5) Analizowane warianty.

W związku, iż planowana trasa linii przebiega przez działkę nr 161/2 obręb Wełtyń, na której to znajduje się zabudowa mieszkalna, koniecznym jest przedstawienie wariantów trasowych omijających ową działkę. Właściciel tejże działki otrzymał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na budowę domu od Burmistrza Miasta i Gminy gdy miejscowy plan jeszcze nie istniał. W trakcie starań o pozwolenie na budowę został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Mimo, iż przez działkę 161/2 według planu miała w przyszłości przebiegać linia elektroenergetyczna Starosta Gryfiński wydał pozwolenie na budowę na tejże działce. Właściciel przystąpił do realizacji budowy. Aktualnie na działce zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna.

Pierwszy wariant polegał na odchyleniu linii o ok. 150 m w stosunku do trasy ujętej w obowiązującym MPZP. Drugi z wariantów polegał na przesunięciu projektowanej linii o ok. 600 m w kierunku południowym do skrzyżowania dróg relacji Wirów – Gryfino. Pomimo starań proponowane trasy nie uzyskały akceptacji właścicieli nieruchomości, przez które miałaby przebiegać napowietrzna linia elektroenergetyczna. Urząd Gminy Gryfino w kwietniu 2006 r. ponowił próbę zmiany przebiegu trasy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Propozycja korekty trasy nie wychodziła poza obszar planu miejscowego i dotyczyła jedynie rejonu działki nr 161/2. Ze względu na protesty właścicieli gruntów zmiana ta nie została zaakceptowana. Wszelkie warianty polegające na ominięciu działki nr 161/2 zostały odrzucone. Projektowana linia 110 kV zlokalizowana nad zabudową mieszkalną nie będzie stanowiła żadnej uciążliwości dla mieszkańców oraz nie będzie zagrożeniem dla ich zdrowia. Wszelkie normy dotyczące oddziaływań w zakresie pól elektromagnetycznych oraz hałasu zostaną zachowane.

Kolejną kwestią jest ominięcie obszaru Natura 2000. Inwestor wskazuje tu wariant polegający na przesunięciu projektowanej linii elektroenergetycznej za granicę obszaru Natura 2000 jez. Wełtyńskiego. Zgodnie z tym wariantem najmniejsza odległość do granicy obszaru Natura 2000 wynosi około 300- 400 m (na wysokości miejscowości Stare Brynki). Trasa proponowanego wariantu przebiegać będzie przez kompleksy leśne na dł. około 1600 m. Tym samym zajdzie konieczność dokonania nowej wycinki lasów. Z uwagi na wycinkę drzewostanu około 2,68 ha zaniechano tego wariantu.

Wariantem wskazanym do realizacji jest ten zaproponowany przez Inwestora. Wynika to m.in. z faktu, iż projektowana trasa przebiega zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino. Jedynym odstępstwem jest krótki odcinek przy wyjściu linii 110 kV z rozdzielni Dolna Odra. Tutaj przebieg trasy nie pokrywa się z MPZP. Jednakże ten fragment jest zlokalizowany na terenach niezabudowanych, nie przeznaczonych na stały bądź długotrwały pobyt ludzi. Alternatywne warianty trasowe nie pokrywają się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a co za tym idzie są w kolizji z miejscowym prawem. Linia elektroenergetyczna należy do inwestycji celu publicznego, a zatem zgodnie  z art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest lokalizowana, w przypadku istnienia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z nim. Pomimo, braku sposobności ominięcia działki nr 161/2 obrębu Wełtyń, gdzie jest zlokalizowana zabudowa mieszkalna możliwe jest wybudowanie linii bez narażenia zdrowia mieszkańców. Dopuszczalne skrzyżowanie napowietrznych linii 110 kV z budynkami mieszkalnymi. Warunkiem jest zachowanie przepisowej odległości pionowej przewodów od budynków i zastosowania na skrzyżowaniu obostrzenia 2-go stopnia oraz nie przekroczenia natężenia pola elektrycznego (E)=1 kV/m i natężenia pola magnetycznego (H)=60 A/m.

6) Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze.

Wpływ inwestycji na florę.

W czasie inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzono spis roślinności na trasie wariantu inwestycyjnego linii elektroenergetycznej oraz w miejscach posadowienia słupów. Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. W bezpośrednim sąsiedztwie wariantu inwestycyjnego w punkcie nr 7a znajdują się stanowiska bagna zwyczajnego i rosiczki okrągłolistnej (oddalone od trasy przebiegu o ok. 20 m). W miejscu ich występowania nie zaplanowano słupów energetycznych. Pozostałe stanowiska roślin chronionych położone są w odległości ok. 80 m.

Prace związane z inwestycją w pobliżu stanowisk należy przeprowadzić pod nadzorem przyrodnika, aby nie dopuścić do zniszczenia ich stanowisk. Przy spełnieniu tego warunku uniknie się ewentualnego zniszczenia gatunku, a co za tym idzie i negatywnego wpływu w tym zakresie.

Dla realizacji przedsięwzięcia wycince zostaną poddane drzewa i krzewy będące na trasie planowanego przedsięwzięcia w miejscach gdzie linia elektroenergetyczna będzie poprowadzona napowietrznie. W trakcie prac planowane jest wycięcie niewielkiej ilości drzew i krzewów. Drzewostan i krzewy przeznaczone do wycinki to głównie sosny, topole, zarośla wierzbowe, dęby szypułkowe, olsze czarne, jesiony wyniosłe, brzoza brodawkowata, klony zwyczajne, bzy czarne, głogi, czeremchy. W większości są to drzewa żywe i zdrowe. Poprzez wykorzystanie istniejącej przecinki leśnej oraz słupów leśnych wycinka będzie znacznie ograniczona. Zniszczona zostanie szata roślinna, na którą składają się głównie gatunki zielne, a zniszczenie dotyczyć będzie głównie miejsc, w których zlokalizowane będą słupy oraz ich najbliższe sąsiedztwo, gdzie na czas budowy zostaną ustawione maszyny używane do posadowienia słupów i rozciągnięcia kabli. W większości zniszczenia te będą tymczasowe, a po zakończeniu realizacji inwestycji szata roślinna ulegnie samoistnemu odtworzeniu. W trakcie prac budowlanych nie mogą zostać uniedrożnione żadne cieki wodne oraz rowy melioracyjne. Z dotychczasowych doświadczeń i obserwacji linii elektroenergetycznych przebiegających przez grunty orne wynika, że poza terenami bezpośredniego posadowienia słupów, pozostałe siedliska rolnicze, które są użytkowane ornie mogą być dalej wykorzystywane w niezmienionym stopniu.

W czasie eksploatacji, nieregularnie i w odstępach kilku letnich będą miały miejsce konserwacje linii oraz przecinki drzewostanu i krzewów znajdujących się pod linią elektroenergetyczną. Należy podczas tych prac pamiętać o używaniu sprawnego sprzętu oraz porządkowaniu terenu po zakończeniu prac. Będą to jednak prace nie mające dużego znaczenia dla gatunków roślin i siedlisk znajdujących się w rejonie inwestycji zważywszy fakt, że prace te będą krótkotrwałe oraz będą przeprowadzane sporadycznie.

Wpływ na faunę.

Projektowana linia elektroenergetyczna przebiega bezpośrednio przez tereny ważne dla awifauny zarówno lęgowej, jak i przelotnej i zimującej. Inwestycja została wyznaczona tak, aby nie przecinać najważniejszych tras przelotów ptaków, tj. biegnie równolegle do Doliny Odry oraz ciągu Jezior Wełtyńskich.

Ze względu na lokalizację oraz wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej na potrzeby niniejszego przedsięwzięcia (brak gatunków chronionych płazów i gadów) oraz krótki okres związany z budową można uznać, że etap ten będzie znikomo oddziaływał na faunę. Jednakże jak każda realizacja przedsięwzięcia w rejonach lasów, łąk będzie miała wpływ dla fauny terenu szczególnie dla ornitofauny. W wyniku prowadzonych prac zostaną usunięte drzewa i krzewy, które są potencjalnym miejscem lęgowym dla niektórych gatunków ptaków. Zostanie naruszona struktura siedlisk lęgowych dla ptaków łąkowych gniazdujących na ziemi. Ponadto w niektórych miejscach (obszar Natura 2000) w okresie lęgowym, teren inwestycji staje się też miejscem żerowiskowym dla ptaków. Dlatego rozpoczęcie prac przy budowie musi odbywać się poza sezonem lęgowym ptaków, trwającym od marca do sierpnia. Spełnienie tego wymogu pozwala na stwierdzenie, iż etap budowy linii będzie miał nieznaczny i krótkotrwały wpływ na faunę terenów przeznaczonych pod inwestycję i jego sąsiedztwa. W trakcie realizacji ptaki będą niepokojone przez wzmożony ruch samochodowy i pracę maszyn, zostanie ograniczona także ich baza pokarmowa, jednak rozpatrując obszar inwestycji w kontekście całego terenu nie będzie to uciążliwość znacząca a co ważne o charakterze krótkotrwałym. Utrata siedlisk lęgowych w skutek prowadzenia prac, dotyczyć będzie przede wszystkim gatunków licznych, gniazdujących na terenie otwartym i budujących gniazda na ziemi (np. skowronek, potrzeszcz, pliszka żółta, pokląskwa). Jednakże będzie to powierzchnia niewielka w stosunku do pozostałego obszaru ich występowania, a ponadto wszystkie te gatunki należą do szeroko rozpowszechnionych i licznych w krajobrazie rolniczym, stąd wpływ przedsięwzięcia na obecnym etapie nie ma znaczenia dla ich statusu ochronnego.

Na wpływ linii energetycznych narażone są prawie wszystkie gatunki ptaków, od tych najmniejszych – pokrzewki, jaskółki czy szpaki oraz duże – drapieżniki, sowy, łabędzie, gęsi, czaple czy bociany. Ptaki giną, gdyż nie potrafią umiejętnie ocenić zagrożeń związanych z możliwością okaleczenia lub śmiertelnego porażenia prądem. Nie bez znaczenia są warunki atmosferyczne czy też wielkość i zachowanie się ptaków. Do kolizji dochodzi najczęściej w warunkach słabej widoczności, o świcie lub zmierzchu, przy dużym zachmurzeniu, w trakcie opadów atmosferycznych oraz w nocy. Linie energetyczne, ale przede wszystkim słupy linii są dominującymi punktami w wielu miejscach, co związane jest z chętnym ich wykorzystywaniem przez ptaki, jako punktu obserwacyjnego, odpoczynkowego lub wręcz, jako miejsca do budowy gniazd. W okresie wędrówek, szczególnie jesiennych obserwuje się duże stada ptaków, liczące nieraz do kilkuset czy kilku tysięcy osobników, siadających na przewodach linii lub konstrukcjach słupów (krukowate, jaskółki, szpaki). W czasie eksploatacji, nieregularnie i w odstępach kilkuletnich będą miały miejsce konserwacje linii oraz przecinki drzewostanu i krzewów będących pod linią elektroenergetyczną, które będą mogły stanowić potencjalne miejsca lęgowe dla ptaków. Należy bezwzględnie przestrzegać zakazu wycinki w okresie lęgowym. Ponadto eksploatacja linii elektroenergetycznych wiąże się głównie z oddziaływaniem linii, jako bariery. Podkreślenia wymaga fakt, iż planowana inwestycja w połowie swojego przebiegu będzie biegła wzdłuż istniejących już linii napowietrznych. W pozostałej części będzie nowym elementem krajobrazu. Zderzenia z przewodami odgromowymi lub fazowymi – linie, jako bariery ekologiczne. Napowietrzna linia energetyczna jest istotną barierą, ale przy odpowiednim oznakowaniu linii ptaki bezpiecznie mogą się przemieszczać zarówno, pod jaki nad przewodami, co w Polsce w wielu miejscach sprawdziło się. Przewody linii elektroenergetycznych zawieszone poziomo mogą być niezauważone przez ptaki lecące w kierunku prostopadłym do linii. Przewody mogą być także maskowane przez linię horyzontu. Istotne jest również usytuowanie gałek ocznych ptaka, utrudniające obserwację w kierunku lotu. Najbardziej niebezpieczne są nieoznakowane przewody odgromowe. Szczególnie zagrożone są ptaki wędrowne o dużych rozmiarach ciała lub migrujące stada, nieznające lokalnych przeszkód. Wysokie straty występują szczególnie w miejscach koncentracji ptaków, na wybrzeżach morskich, w pobliżu stawów i dolin rzecznych będących ich naturalnymi żerowiskami. Dlatego należy unikać budowy nowych linii w tych miejscach, a linie istniejące wyposażyć w specjalne oznakowania. Oznaczniki montowane na przewodach linii elektroenergetycznych mogą zredukować ilość śmiertelnych zderzeń nawet o 50%.

7) Pole elektromagnetyczne.

Standardy jakości środowiska w odniesieniu do pól elektromagnetycznych, wytwarzanych m.in. przez linie i stacje elektroenergetyczne wysokiego napięcia, sprecyzowano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Zgodnie z zapisami zawartymi w tym rozporządzeniu, dopuszczalny w środowisku poziom pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie powinien przekraczać w miejscach dostępnych dla ludzi, wartości granicznej: natężenia pola elektrycznego (E) - 10 kV/m,  natężenia pola magnetycznego (H) - 60 A/m. Uznaje się zatem, że pola o podanych wyżej poziomach nie oddziałują niekorzystnie na żaden z elementów środowiska (rośliny, zwierzęta, wodę i powietrze) w tym przede wszystkim na ludzi, nie wykazując przy tym żadnego działania kumulacyjnego i synergicznego. Wymieniony akt prawny wprowadza jednak ograniczenie dotyczące terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Na tychże terenach składowa elektryczna (E) pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie może przekraczać wartości 1 kV/m. Przebywanie stałe w polach o natężeniach poniżej tej wartości jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia.

Na trasie projektowanej linii zidentyfikowano wszystkie budynki mieszkalne, które znajdują  się w pasie o szerokości 20 m (po 10 m od osi linii). Pas o szerokości 20 m określono jako pas technologiczny. Zgodnie z obliczeniami szerokość pasa oddziaływania (przekroczona wartość 1 kV/m) wynosi 16 m (po 8 m od osi linii). Na trasie linii we wspominanym pasie zidentyfikowano jeden budynek mieszkalny zlokalizowany na działce nr 161/2, obręb Wełtyń. Budynek jest krzyżowany przez projektowaną linię elektroenergetyczną 110 kV. Przęsło skrzyżowania z budynkiem będzie ograniczone dwoma słupami przelotowymi i wykonane w obostrzeniu 2-go stopnia. Odległość zawieszonych przewodów fazowych od ziemi w miejscu skrzyżowania z budynkiem wynosić będzie 15,1 m. Odległość przewodów fazowych od dachu budynku będzie wynosiła 10,7 m. (Zgodnie z normą ta odległość nie może być mniejsza od 5 m.) Wyniki obliczeń wskazują, że wartość natężenia pola elektrycznego pod linią w miejscu skrzyżowania z budynkiem mieszkalnym na wysokości dachu wynosi E=0,88- 0,90 kV/m. Natomiast natężenie pola magnetycznego wynosi H=6,9 -7,20 A/m. Podobne obliczenia wykonano w odniesieniu do balkonu krzyżowanego budynku (wyliczenia dla wysokości 2 m nad tarasem). Obliczenia wykazały, iż natężenia pola elektrycznego wynosi E=0,63 kV/m. Zarówno oddziaływanie w postaci pola elektrycznego, jak i magnetycznego nie przekracza dopuszczonych normami wartości.

8) Kwestię tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania regulują zapisy art. 135 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Analizując kwestię zasadności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania w otoczeniu przewidywanej do realizacji linii napowietrznej 110 kV relacji Dolna Odra - Chlebowo należy stwierdzić, że nie występuje szkodliwe oddziaływanie pola elektromagnetycznego. Zatem nie jest wymagane tworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

9) Oddziaływania akustyczne.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w  środowisku. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego, obowiązują następujące standardy klimatu akustycznego, w zakresie hałasu emitowanego przez linie elektroenergetyczne: dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A – pora dnia, przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom 50dB(A), dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A – pora nocy, przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom 45dB(A). Obliczenia prognozowanego rozkładu poziomu hałasu w sąsiedztwie linii dwutorowej relacji Dolna Odra – Chlebowo wykonano dla przekrojów poprzecznych linii. Wyliczenia wykonano dla słupa typu P w środku przęsła przy zawieszeniu przewodów na wysokościach 7 m i 12 m nad ziemią. Wyznaczone rozkłady poziomu hałasu dotyczą zarówno dobrej jak i złej pogody, poziomów długookresowych (LT) oraz poziomów dzienno – wieczorowo – nocnych (LDWN) na wysokościach obliczeniowych 1,5 m, 3 m, 5 m npt. Dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce 161/2 obręb Wełtyń prognozowany poziom hałasu wynosić będzie 22 dB na poziomie 1,5 m npt zatem nie przekracza on dopuszczalnych norm wymienionych wcześniej.

10) Gospodarka odpadami.

Podczas budowy linii Dolna Odra – Chlebowo powstaną odpady:

- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, lub nimi zanieczyszczone,  do tej grupy zaliczyć można opakowania po wszelkiego rodzaju farbach i rozpuszczalnikach, które są wykorzystywane do konserwacji słupów budowanej linii;

- odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne – do tej grupy zaliczyć można odpady farb, wykorzystywanych przy malowaniu zmontowanych słupów.

Powyższe odpady, zaliczane do niebezpiecznych powinny być gromadzone w zadaszonym, oznakowanym i utwardzonym miejscu. Do tego miejsca nie powinny mieć dostępu osoby postronne. Odpady należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, specjalnie oznakowanych.

Będą powstawały odpady inne niż niebezpieczne takie jak:

- drewno – do tej grupy zaliczamy wszelkiego rodzaju odpady z drzewa powstałe na skutek przycinek drzew i gałęzi;

- mieszaniny metali – grupa, która zawiera odpady powstające głównie przy pracach montażowych linii;

- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – są to odpady, które powstają przy wykonywaniu prac ziemnych, głównie związanych z przygotowaniem fundamentów pod słupy;

- nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne – do grupy zaliczamy wszelkie odpady komunalne wytwarzane przez ekipy monterów pracujące na terenie budowy;

- odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 – są to głównie odpady w postaci farb wykorzystywanych do malowania słupów Opakowania z drewna, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z papieru i tektury, opakowania z metali – te grupy obejmują opakowania po wszelkiego rodzaju urządzeniach wykorzystywanych do budowy linii oraz materiały zabezpieczające te urządzenia na czas transportu;

- odpady betonu – wszelki gruz powstały podczas budowy.

Wszystkie odpady, jakie powstaną na etapie budowy linii będą magazynowane selektywnie. Odpady w postaci gleby i ziemi, w szczególności te powstałe przy pracach fundamentowych (gleba), zostaną w maksymalnym stopniu wykorzystane na placu budowy np. w celu niwelacji terenu. Odpady, które powstaną w znacznej ilości podczas budowy linii napowietrznej 110kV będą sukcesywnie zbierane przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się ich zagospodarowaniem. Odpady powstające w mniejszej ilości zostaną zabrane przez firmy dopiero po zakończeniu prac budowlanych.

Eksploatowana linia wysokiego napięcia nie jest źródłem jakichkolwiek odpadów. Jedynie podczas prac konserwatorskich czy remontów linii mogą powstać małe ilości odpadów, które zostały scharakteryzowane poniżej:

- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, do tej grupy zaliczamy opakowania po wszelkiego rodzaju farbach i izolatorach, które będą wykorzystywane w celu konserwacji linii;

- odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, odpady powstałe w związku z okresową konserwacją słupów (zdzieranie warstwy farby, nakładanie nowej);

- odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, do tej grupy zaliczamy odpady farb, wykorzystywanych przy malowaniu słupów;

- odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 – odpady powstałe w związku z okresową konserwacją słupów (zdzieranie warstwy farby, nakładanie nowej);

- kable inne niż wymienione w 17 04 10 – do grupy zaliczamy fragmenty kabli, które powstaną przy konserwacji i napraw awaryjnych linii;

- nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne - do grupy zaliczamy wszelkie odpady komunalne wytwarzane przez ekipy robotników wykonujących wszelkie prace konserwatorskie oraz ewentualne naprawy;

- opakowania z drewna, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z papieru i tektury, opakowania z metali - te grupy obejmują opakowania po wszelkiego rodzaju urządzeniach wykorzystywanych do konserwacji i ewentualnych napraw linii oraz materiały zabezpieczające te urządzenia na czas transportu;

- drewno – ta grupa obejmuje niewielkie ilości odpadów z drewna powstałych przy okazji okresowych przycinek lasu.

11) Gospodarka wodno-ściekowa.

Na etapie realizacji i podczas prac konserwacyjnych linii zorganizowane będzie zaplecze socjalne dla pracowników.

12) Emisja gazów i pyłów.

Napowietrzne linie elektroenergetyczne nie emitują do środowiska jakichkolwiek pyłów bądź gazów.

13) Oddziaływanie na środowisko w przypadku awarii linii.

Liczne doświadczenia w eksploatacji linii wysokich napięć dowodzą, iż awarie tych obiektów zdarzają się wyjątkowo rzadko. Podczas ewentualnych awarii nie są wydzielane jakiekolwiek toksyczne substancje. Wśród możliwości awarii linii wymienia się zerwanie przewodów, uszkodzenie izolatorów oraz odkształcenie lub przewrócenie się słupa. Do zerwania przewodu może dojść jedynie podczas ekstremalnych warunków atmosferycznych (huragan, intensywne opady mokrego śniegu itd.). W czasie takiej awarii system zabezpieczeń linii natychmiast wyłącza ją spod napięcia. Dlatego nie istnieje niebezpieczeństwo, iż spadający przewód może być przyczyną porażenia elektrycznego. Podobnie jak w przypadku zerwania przewodu, podczas ewentualnego pęknięcia izolatora, linia również zostaje natychmiast wyłączona spod napięcia. Jednak podobnie jak zerwanie przewodów, uszkodzenia izolatorów również należą do rzadkości. Kolejną możliwością awarii jest odkształcenie lub przewrócenie słupa. Jednakże konstrukcje słupów są tak obliczane pod względem wytrzymałościowym, iż prawdopodobieństwo złamania jest minimalne, możliwe jedynie w przypadku kataklizmu (huragan, trzęsienie ziemi itd.). Do tej pory odnotowano jedynie pojedyncze przypadki przewrócenia się słupów linii 110 kV, które związane były zawsze z działaniem żywiołu.

14) Projektowana linia na niektórych odcinkach przebiega przez obszary ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Inwestor uzyskał pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 29 września 2009 r. znak: ZArch-4171/GY/24/PK/2009 dla planowej inwestycji.

Zgodnie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sprawdza zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XV/212/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. przeznaczeniem terenu jest napowietrzna linia energetyczna 110 kV. Przedsięwzięcie polegające na budowie napowietrznej linii 110 kV Dolna Odra – Chlebowo jest zgodne z zapisami planu.

 

Na podstawie analizy przeprowadzonej na załączonych do wniosku dokumentach, w tym Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, określono oddziaływania i potencjalne zagrożenia środowiska, związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia. W oparciu o informacje zawarte w tych dokumentach zostały zdefiniowane warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zapewniające ochronę środowiska. W związku z powyższym można stwierdzić, iż planowane przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska oraz nie pogorszy istniejącego stanu środowiska, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i technologicznych, dla których przeprowadzono analizę w załączonym do wniosku Raporcie oraz spełniając szereg zaleceń określonych w Raporcie, które zostały uwzględnione również w niniejszej decyzji. Dodatkowo w niniejszej decyzji stwierdzono konieczność wykonania analizy porealizacyjnej w ramach której wykonane będą pomiary sprawdzające poziom emitowanego do środowiska hałasu i pól elektromagnetycznych po oddaniu do eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.

 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

Obowiązek uregulowania stanu formalno – prawnego w zakresie gospodarki odpadami wynika ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.).

W zakresie sposobu klasyfikowania odpadów obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Obowiązki w związku z prowadzeniem prac budowlanych w sposób uwzględniający ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych – art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Zakaz pogarszania jakości wód gruntowych i zanieczyszczania środowiska gruntowo-wodnego wynika z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.).

Możliwość narzucenia obowiązku monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska wynika z art. 82 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w rozstrzygnięciu.

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz  nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

Pouczenie

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymuje:

1. Grupa Energetyczna ENEA S.A. Oddział w Szczecinie za pośrednictwem Pana Adama Pahl Biuro Studiów i Projektów Energetycznych Energopol S.A. 30-019 Kraków ul. Mazowiecka 21
2. Pozostałe strony za pośrednictwem obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Charakterystyka przedsięwzięcia – załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Dolna Odra - Chlebowo” z dnia  24 marca 2011 r. znak: WOOŚ-TŚ.4210.13.2011.AKO

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polega na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Dolna Odra – Chlebowo. Linia rozpocznie swój bieg w elektrowni Dolna Odra, a następnie połączy się z istniejącą już linią 110 kV Żydowce – Morzyczyn. Proponowana dwutorowa linia relacji Dolna Odra – Chlebowo pozwoli na bezpośrednie powiązanie elektrowni Dolna Odra ze stacjami węzłowymi 110 kV Morzyczyn i Pomorzany. Trasa zaproponowana przez inwestora ma długość 16,46 km i w całości zlokalizowana jest na terenie gminy Gryfino w województwie zachodniopomorskim.

Projektowana linia wybudowana będzie na dwutorowych, stalowych słupach kratowych serii E024 przystosowanych do zawieszenia 6 przewodów roboczych i 2 przewodów odgromowych. Słupy posadowione będą na fundamentach czterostopowych, prefabrykowanych lub żelbetowych terenowych. Fundamenty dobrano uwzględniając indywidualne warunki gruntowe. Wysokość słupów wynosić będzie od 27 do 40 m. Konstrukcje słupów linii z uwagi na swoją budowę ażurową nie będą znacząco eksponowały się w terenie. Odległość pomiędzy słupami linii napowietrznej (tzw. rozpiętość przęsła) będzie wynosiła od 220 do 330 m. Jako przewody robocze linii zastosowane zostaną stalowo – aluminiowe przewody typu AFL – 6 240 mm2. W linii zawieszone będą dwa razy po trzy przewody fazowe. Jako izolację przewiduje się zawieszenie przewodów fazowych na łańcuchach izolatorowych wiszących, kompozytowych. Powyżej przewodów fazowych – na wieżyczce odgromowej zawieszone będą: jeden przewód odgromowy typu OPGW skojarzony z włóknami światłowodowymi oraz jeden przewód odgromowy tradycyjny. Najmniejsza odległość przewodów fazowych od ziemi w najbardziej niekorzystnych warunkach pracy linii wynosić będzie 6,6 m.

Ogólne parametry linii:

- napięcie: 110 kV;

- izolacja: długopniowa, kompozyty;

- słupy: dwutorowe kratowe serii E024;

- fundamenty: prefabrykowane i terenowe;

- przewody fazowe: przewody stalowo-aluminiowych typu AFL-6 240 mm2;

- przewody odgromowe: AFL 1,7 50 do 95 mm2 oraz OPGW.

Poprawiony: środa, 30 marca 2011 09:29